naposledy bytom L. F. XXXX/X, XXX XX I., ktorý zomrel dňa 27. 12. 2009 spísaného vo forme notárskej
zápisnice č. N 107/07, Nz 26779/07, NCRza 3269/07, NCR1s 26612/07 dňa 09. 07. 2007. Žalobca I)
podal túto žalobu ako tzv. odkazovaciu žalobu podľa § 175k ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku,
podľa ktorého, ak však rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže
súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej
pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu. Ak žaloba nebude
podaná v lehote, pokračuje súd v konaní bez zreteľa na tohto dediča. Túto žalobu žalobca I) podal na
základe uznesenia Okresného súdu Zvolen, spisovej značky 28D/4/2010 zo dňa 13. 04. 2010, ktoré
bolo vydané v konaní o dedičstve po poručiteľovi E. U., a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa XX. 05.
2010. Žalobkyňa II) podala túto žalobu podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku, podľa
ktorého návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah
alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem.
Z hľadiska procesného práva ide teda o dve rozdielne žaloby, avšak z hľadiska okruhu účastníkov
konania totožné, to znamená, že i v prípade žaloby žalobcu I), i v prípade žaloby žalobkyne II), aby bolo
dôvodné ich posúdiť i z hľadiska hmotnoprávneho, keď u žalobkyne II) sa ešte navyše vyžadovalo i
preukázanie naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti závetu, bolo dôvodné posúdiť, či v
súdnom konaní o týchto žalobách je konané so všetkými tými, s ktorými zákon ukladá konať. Totiž
podľa § 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ak ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa
rozsudok musí vzťahovať na všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane, platia úkony jedného
z nich i pre ostatných. Na zmenu návrhu, na jeho späťvzatie, na uznanie alebo vzdanie sa nároku a na
uzavretie zmieru je však potrebný súhlas všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane.
V súdenom prípade teda treba považovať všetkých účastníkov konania o dedičstve po poručiteľovi E.
U. za nerozlučných spoločníkov v zmysle § 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a to tak na strane
žalobcov, ako aj na strane žalovanej. Pre nerozlučné spoločenstvo je typické, že práva a povinnosti
spoločníkov sú nerozlučné a procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, čoho
dôsledkom je aj to, že procesný úkon niektorého zo spoločníkov sa týka všetkých spoločníkov.
Dôsledky nerozlučného spoločenstva vyplývajú z hmotnoprávneho vzťahu účastníkov, bez zreteľa na
ich vôľu.
Zo spisu Okresného súdu Zvolen, spisovej značky 28D/4/2010 súd zistil, že pod touto spisovou
značkou prebieha doposiaľ neskončené dedičské konanie po poručiteľovi E. U., nar. XX. XX. XXXX,
naposledy bytom L. F. XXXX/X, I., ktorý zomrel dňa 27. 12. 2009. Tento zriadil dva závety, prvý vo
forme notárskej zápisnice č. N 26/98, Nz 27/98 dňa 11. 02. 1998 v notárskej kancelárii JUDr. Dariny
Hornáčekovej, notárky so sídlom Bystrický rad 314/69, Zvolen, ktorým celý svoj majetok zanechal a za
svojich univerzálnych dedičov ustanovil svojho brata A. U., nar. XX. XX. XXXX a jeho manželku F., rod.
F., nar. XX. XX. XXXX, obidvoch bytom M. J. XXXX/XX, I., druhý tiež vo forme notárskej zápisnice č. N
107/07, Nz 26779/07, NCRza 3269/07, NCR1s 26612/07 dňa 09. 07. 2007 v notárskom úrade JUDr.
Želmíry Boborovej, notárky so sídlom Námestie SNP 46, Zvolen, ktorým všetok svoj majetok zanechal a
za univerzálneho dediča ustanovil L. C., rod. O., nar. 09. XX. XXXX, bytom F. XX, B. B.. Je
nepochybné, že tieto dva závety popri sebe nemôžu obstáť, pretože obidvoma závetmi poručiteľ E. U.
testoval všetok svoj majetok rôznym závetným dedičom a tak skorší závet sa zrušuje neskorším
závetom, za podmienky, že tento je platný a to podľa § 480 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka,
podľa ktorého, závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo
odvolaním závetu. Pokiaľ s konečnou platnosťou nie je vyriešená otázka platnosti neskoršieho závetu
poručiteľa E. U., na základe ktorého univerzálnou závetnou dedičkou všetkého jeho majetku sa má stať
L. C., nar. XX. XX. XXXX, teda žalovaná, účastníkmi dedičského konania po poručiteľovi E. U. a
účastníkmi i predmetného sporového konania nutne tak musia byť A. U., nar. XX. XX. XXXX a jeho
manželka F. U., nar. XX. XX. XXXX, ktorých poručiteľ E. U. ustanovil za univerzálnych závetných
dedičov všetkého svojho majetku na základe skoršieho svojho závetu. Nič na tejto otázke nemení
skutočnosť, že doposiaľ v dedičskom konaní po poručiteľovi E. U. s F. U., nar. XX. XX. XXXX, ako s
účastníčkou konania nebolo vôbec konané, pretože otázka okruhu dedičov po poručiteľovi sa nerieši
výlučne v dedičskom konaní. Otázku dedičského práva po poručiteľovi môže súd konajúci v
občianskoprávnej veci posúdiť sám ako otázku predbežnú (rozsudok Najvyššieho súdu ČR, spisovej
značky 21Cdo 1280/99 zo dňa 10. 11. 1999, R 67/2000). Súd rozhodujúci o žalobe podľa § 175k ods. 2
Občianskeho súdneho poriadku preto nie je viazaný tým, ako bol vymedzený okruh účastníkov
sporového konania v uznesení, ktorým bol dedič, ktorého dedičské právo sa javilo ako menej
pravdepodobné, odkázaný na podanie žaloby podľa § 175k ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
(rozsudok Najvyššieho súdu SR, spisovej značky 3Cdo 131/99 zo dňa 27. 07. 2000, R 65/2003).
Žalobca I) A. U. vystupuje v dedičskom konaní po poručiteľovi E. U. ako účastník konania, a ako
závetný dedič podľa skoršieho závetu poručiteľa E. U. v dedičskom konaní popieral dedičské právo
žalovanej L. C., ustanovenej poručiteľom E. U. za závetnú dedičku na základe neskoršieho závetu, keď
namietal absolútnu neplatnosť tohto závetu a to z dôvodov uvedených v predmetnej žalobe. S jeho
manželkou F. U., rod. F., nar. XX. XX. XXXX síce v dedičskom konaní ako s účastníčkou konania po
poručiteľovi E. U. nebolo doposiaľ konané, ale ako tiež závetná dedička na základe skoršieho závetu
poručiteľa E. U., i keď doposiaľ nemala možnosť vyjadriť sa k otázke platnosti neskoršieho závetu
poručiteľa E. U. v dedičskom konaní, dôvodne a to i bez odkazovacej žaloby podľa § 175k ods.2
Občianskeho súdneho poriadku táto je účastníčkou konania v predmetnom súdnom konaní.
Čo sa týka vecnej legitimácie v predmetnom súdnom konaní však nebolo možné prehliadnuť to, že
okruh zákonných dedičov po poručiteľovi E. U. v dedičskom konaní bol ustálený § 475 ods. 1
Občianskeho zákonníka, teda treťou zákonnou dedičskou skupinou, podľa ktorého, ak nededí manžel
ani žiaden z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s