Rozsudok – Majetok ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on

Decision was made at the court Okresný súd Bratislava I

Judgement was issued by JUDr. Juraj Mihál

Legislation area – Trestné právoMajetok

Judgement form – Rozsudok

Judgement nature – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Source – original document (the link may not work anymore)

Judgement

Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 5T/33/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112010382
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Mihál
ECLI: ECLI:SK:OSBA1:2014:1112010382.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava I v konaní pred samosudcom JUDr. Jurajom Mihálom na hlavnom pojednávaní
konanom dňa 30.10.2014 rozhodol

r o z h o d o l :

V. I. V. X. R. Á. W. V. Y. B. D. Á., nar. XX.XX.XXXX/XXXX vo F., bytom S., ul. Z. R. Č.. XXX/XX,
j e v i n n á, ž e

16.02.2011 v čase asi o 14.30 hod. v Bratislave na Šafárikovom námestí č. X neoprávnene vnikla
vydávajúc sa za pani G. spolu s ďalšou nestotožnenou osobou vystupujúcou ako pani I. do bytu
č. X k poškodenému Z. R. pod zámienkou vykonávania sčítania obyvateľov, na základe čoho ich
poškodený vpustil do svojho bytu, kde pod rôznymi zámienkami zistili kde má poškodený uloženú
finančnú hotovosť, následne ho obvinená odlákala pod zámienkou kontroly kníh do obývacej miestnosti,
a osoba vystupujúca ako pani I. mu zatiaľ' vybrala v inej miestnosti bytu zo skrine finančnú hotovosť v
celkovej výške 1.300,- €, odpojila mu pevnú telefónnu linku, následne z bytu obvinená spolu s osobou
vystupujúcou ako pani I. odišli, pričom si odniesli finančnú hotovosť v celkovej výške 1.300,- € v úmysle
si túto prisvojiť, čím poškodenému Z. R. spôsobili škodu vo výške 1.300,-€,

t e d a

spoločným konaním si prisvojila cudziu vec tým, že sa jej zmocnila a čin spáchal vlámaním,

č í m s p á c h a l a

prečin krádeže spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 212 ods. 2 písm. a) Trestného zákona.

Za to sa
o d s u d z u j e

Podľa § 212 odsek 2 Tr. zák. trestu odňatia slobody v trvaní 2 ( dva ) roky.

Podľa § 49 ods. 1 , písm. a /, § 50 ods. l Tr. zák. sa jej výkon uloženého trestu podmienečne odkladá
na skúšobnú dobu v trvaní 3 ( tri ) roky.

Podľa § 51/3 písm. c Tr.zák. sa jej ukladá povinnosť počas skúšobnej doby nahradiť spôsobenú škodu
vo výške 650 Eur.

Podľa § 287/1 Tr.por. sa obžalovaná zaväzuje nahradiť poškodenému Z. R. škodu vo výške 650 Eur.

o d ô v o d n e n i e :

Podľa § 172 ods. 2 Tr. por. tento rozsudok neobsahuje odôvodnenie, nakoľko sa obžalovaný, obhajca
i prokurátor po jeho vyhlásení výslovne vzdali odvolania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
vyhlásenia na podpísanom súde.

Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.