Uznesenie – Schválenie právneho úkonu ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Košice okolie

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Jana Dudíková

Oblasť právnej úpravy – Rodinné právoSchválenie právneho úkonu

Forma rozhodnutia – Uznesenie

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Okresný súd Košice okolie
Spisová značka: 9P/242/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512215508
Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Dudíková
ECLI: ECLI:SK:OSKE3:2013:7512215508.2

Uznesenie
Okresný súd Košice - okolie vo veci nesv. R. Z., nar. XX.X.XXXX, umiestneného v JASANIMA - Domov
sociálnych služieb, Špitálska 7, Rožňava, zomr. dňa X.X.XXXX, na návrh JASANIMA - Domov sociálnych
služieb, Špitálska 7, Rožňava , v konaní o schválenie právneho úkonu, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov konania nemá právo na trovy konania

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, Rožňava podal dňa 10.9.2012 návrh
na schválenie právneho úkonu pre W. R. Z.a, nar. XX.X.XXXX.

V priebehu konania nesv. R. Z. H. X.X.XXXX A..

Podľa § 103 O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých
môže konať vo veci (podmienky konania).

Podľa § 104 ods.1 prvá veta O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno
odstrániť, súd konanie zastaví.

Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení súd
konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia
na Okresný súd Košice - okolie.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods.3

O.s.p.)uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu

sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje

za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť
len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci,

pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie

rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe

vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e)doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie

skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§

205a), f)rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho

právneho posúdenia veci.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.