Uznesenie ,
Zastavujúce odvolacie konanie Judgement was issued on

Decision was made at the court Krajský súd Banská Bystrica

Judgement was issued by Mgr. Štefan Baláž

Judgement form – Uznesenie

Judgement nature – Zastavujúce odvolacie konanie

Source – original document (the link may not work anymore)

Judgement

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 16CoP/35/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6412217277
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6412217277.1

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci starostlivosti o maloletú S. E., narodenú XX. XX. XXXX, zastúpenú
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, dieťa rodičov X. E., narodenej XX. XX. XXXX, bytom S., Z. XXX/
XX, zastúpenú JUDr. Martinou Bariakovou, advokátkou, Advokátska kancelária Zvolen, Bystrický rad
453/77, a X. Reptiša, narodeného XX. XX. XXXX, bytom G. nad Z., Ul. X. X/XX, o návrhu starého otca
maloletej X.. X. Y., narodeného XX. XX. XXXX, bytom G. nad Z., X. X/XX, o úpravu styku s maloletou, o
odvolaní starého otca maloletej proti rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 4P/182/2013-25
zo dňa 13. februára 2013, o späťvzatí odvolania, takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresný súd návrh starého otca, ktorým navrhoval, aby bol upravený jeho styk
s maloletou S. E., nar. XX. XX. XXXX tak, že by bol oprávnený stýkať sa s maloletou každú sobotu od
09.00 hod. do 12.00 hod., toho ktorého mesiaca v kalendárnom roku s tým, že by matka pripravila dieťa
na styk a starému otcovi ho odovzdala, v plnom rozsahu zamietol a rozhodol, že žiaden z účastníkov
nemá právo na náhradu trov konania.

Proti rozsudku okresného súdu podal odvolanie starý otec maloletého dieťaťa X.v zákonnej 15 dňovej
lehote (§ 204 ods. 1, veta prvá, O. s. p.), ktorý dodatočne doplnil aj dôvody odvolania podaním zo dňa
08. 03. 2013, ktorý ale svoje odvolanie podaním zo dňa 04. 04. 2013 vzal v celom rozsahu späť.

Podľa ust. § 207 ods. 2 O. s. p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto
vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa ods. 3 toho istého ustanovenia, ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací
súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom na vyššie citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku a na späťvzatie odvolania
starým otcom maloletej odvolací súd odvolacie konanie zastavil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.