Uznesenie – Ostatné ,
Potvrdzujúce Judgement was issued on

Decision was made at the court Krajský súd Banská Bystrica

Judgement was issued by JUDr. Ama Odalošová

Legislation area – Občianske právoOstatné

Judgement form – Uznesenie

Judgement nature – Potvrdzujúce

Source – original document (the link may not work anymore)

Judgement

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 13CoP/23/2023
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6923201171
Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ama Odalošová
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2023:6923201171.1

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Amy Odalošovej a členov senátu Mgr. Kataríny Katkovej a JUDr. Vladimíra Šalamúna, vo veci
starostlivosti o: M. Q., rod. Q., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom H., D. XXX/XX, zastúpenej opatrovníkom
Obec Čerenčany, umiestnenú v zdravotníckom zariadení Svet zdravia, a.s., so sídlom Digital Park II,
Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 960 884, Korešpondečná adresa: Všeobecná nemocnica Rimavská
Sobota, Šrobárová 1, 974 12 Rimavská Sobota o vyslovenie prípustnosti prevzatia a držania v
zdravotníckom zariadení, takto

r o z h o d o l :

I. O d m i e t a odvolanie Y. Q. do výroku I. uznesenia Okresného súdu Rimavská Sobota č.k.
10Pu/1/2023-6 zo dňa 12.04.2023

II. Uznesenie Okresného súd Rimavská Sobota č.k. 10Pu/1/2023-6 zo dňa 12.04.2023 vo výrokoch II.
III. p o t v r d z u j e.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd prvej inštancie vo veci napadnutým rozhodnutím rozhodol tak, že:
Začal bez návrhu konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia a držania M. Q., nar. L.. XX. XXXX v
zdravotníckom zariadení (výrok I.).
Ustanovil Y. Q., nar. XX. XX. XXXX pre toto konanie opatrovníka Obec Čerenčany (výrok II.).
Rozhodol tak, že prevzatie M. Q. 17. 01. 1990 do zdravotníckeho zariadenia je prípustné
(výrok III.).

2. V odôvodnení rozhodnutia súd prvej inštancie uviedol, že Všeobecná nemocnica Svet zdravia, a. s.
Rimavská Sobota, psychiatrické oddelenie (ďalej aj „zdravotnícke zariadenie“) oznámila podľa § 253 ods.
1 a 2 CMP okresnému súdu, že dňa 09. 04. 2023 o 07:21 hodine na základe odporučenia všeobecného
lekára bola prijatá M. W., nar. XX. XX. XXXX. Psychiatrickým vyšetrením bolo zistené, že menovaná
trpí duševnou poruchou, ktorá vyžaduje neodkladné liečenie a menovaná vzhľadom na túto poruchu
ohrozuje seba (svoje okolie). Menovaná pri prijatí nesúhlasila s hospitalizáciou, jej zdravotný stav však
vyžaduje ústavnú psychiatrickú starostlivosť.

3. Okresný súd zistil skutočný stav, ktorý posudzoval podľa ustanovení § 254 ods. 2 CMP na § 253 ods.
1, 2, § 256 CMP, § 257 ods. 1, 3 CMP, § 258 ods. 1 CMP, § 259 CMP, § 261, § 71 ods. 1 a 2 zákona
č. 160/2015 Z. z., § 6 ods. 9 písm. d) zákona číslo 576/2004 Z. z.

4. V súlade s § 261 CMP sa okresný súd oboznámil s názorom ošetrujúceho lekára, so zdravotnou
dokumentáciou umiestnenej, prijímacou správou. Vypočul ošetrujúceho lekára MUDr. V. D., ktorý
uviedol, že menovaná bola privezená dňa 09. 04. 2023 o 7:21 svojimi rodičmi z dôvodu psychotickej
dekompenzácie schizoafektívnej poruchy s poruchami správania a útekovými tendenciami po vynechaní
psychiatrických liekov. Uviedol, že je potrebné zotrvanie pani Q. na psychiatrickom oddelení.

5. Sudca v súlade s § 260 CMP vykonal výsluch pani Q., ktorá uviedla, že jej nič nie je a nič nie je ochotná
podpísať. Neberie žiadne lieky. Bola liečená psychiatricky na rôznych miestach. Utiekla do Srbska, lebo
počula rodičov doma, že o nej hovorili, že „tá sviňa mala v Mexiku zdochnúť, alebo sa postaráme o jej
liečbu elektrošokmi na psychiatrii.“ Ďalej uviedla, že bola zo Srbska priamo dovezená rodičmi, pichli jej
injekciu a uniesli ju na psychiatriu v Subotici, potom sem. Zdôraznila, že nie je ochotná podpísať súhlas
s hospitalizáciou. Po poučení podľa § 258 a § 259 Civilného mimosporového poriadku uviedla, že verí
pánoviXX X., bytom H., ktorý má okolo 56 rokov, je poslanec obecného zastupiteľstva, pričom chce, aby
bol jej dôverníkom.

6. Okresný súd z prijímacej správy p. pani Q. zo dňa 09. 04. 2023 zistil, že menovaná bola už predtým
od 07. 08 - 20. 08. 2014 hospitalizovaná na PK v UNLP Košice pre F23.1. Psychiatrická hospitalizácia
na psych. odd. v Budapešti od 01. 08. do 07. 08. 2014, kam bola privezená políciou pre neadekvátne
správanie, 1x hospitalizovaná na psych. odd. v R. Sobote od 20. 04. - 21. 05. 2018, je v ambulantnej
starostlivosti psychiatra V.. B., cca posledný rok nebola na kontrole. Bola privezená rodičmi zo Srbska pre
dekompenzáciu schizoafektívnej poruchy. Psychomotorika nepokojná excitovaná, afektivita a emotivita
labilná, iritabilita, nálada hypomanická. Znížená koncentrácia pozornosti. Myslenie v tempe zrýchlené,
tematicky nesúvislé, zabiehavé, obsahovo vzťahovačnosť, paranoidita voči príbuzným s ovplyvnením
afektivity a konania. V konaní nepokoj, bezúčelová hyperaktivita, zvýšená konfliktnosť, patické prejavy
motivované poruchami afektivity a myslenia, anamn. dlhodobé vynechanie psychofarmák, insomnia.
Osobnosť psychoticky alterovaná. Pacientka sama uviedla, že dakedy brala kvetiapín a aripiprazol 5mg,
ale už od augusta, ako sa vrátila z Kanady, tak to už nebrala.

7. Podľa § 6 ods. 9 písm. d) zákona číslo 576/2004 Z. z., pacienta možno bez informovaného súhlasu
prevziať do ústavnej starostlivosti, ak pacient v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi duševnej
poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jeho zdravotného stavu.

8. Okresný súd v súlade s § 254 ods. 2 CMP na základe zisteného skutočného stavu začal
konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia a držania p. M. Q. v zdravotníckom zariadení (výrok
I. uznesenia). Súčasne na ochranu záujmov umiestnenej ustanovil okresný súd pre toto konanie
procesného opatrovníka umiestnenej Obec Čerenčany, kde má umiestnená evidovaný trvalý pobyt, a
to v súlade s § 256 CMP a § 71 ods. 2 Civilného sporového poriadku, keďže okresný súd nezistil
výsluchom umiestnenej ani výsluchom ošetrujúceho lekára osobu blízku, alebo osobu z rodinného
prostredia umiestnenej, ktorá by súhlasila s ustanovením za procesného opatrovníka. Naviac z klinickej
symptomatológie vyplýva paranoidita voči príbuzným, matka taktiež uviedla, že ich dcéra rodičov
odmieta a má ich ako hlavných nepriateľov (výrok II.). Súhlas obce s ustanovením za opatrovníka sa
nevyžaduje.

9. Umiestnená pri výsluchu uviedla, že verí pánovi V. X., bytom H., ktorý má okolo 56 rokov, je poslanec
obecného zastupiteľstva, pričom chce, aby bol jej dôverníkom.

10. Na základe výpovede ošetrujúceho lekára, po vypočutí umiestnenej a oboznámení sa
s prijímacou správou okresný súd dospel k záveru, že umiestnená má nekontrolovateľné správanie,
sama uviedla, že psychiatrické lieky od augusta nebrala, má zvýšenú konfliktnosť, patické prejavy
motivované poruchami afektivity a myslenia, pričom nie je možné vylúčiť ohrozenie seba alebo okolia,
je potrebná jej hospitalizácia, a preto okresný súd dospel k záveru, že prevzatie umiestnenej v
zdravotníckom zariadení je potrebné, je v jej záujme a rozhodol tak, že prevzatie M. Q., nar. 17. 01. 1990
do zdravotníckeho zariadenia je prípustné.

11. Proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie v súlade s § 59 ods. 1 CMP, v lehote v súlade 362 ods.
1 CSP podala odvolanie umiestnená M. XX. Okresný, v ktorom uviedla, že žiada obhajcu. Uviedla, že
sa odvoláva proti uzneseniu a za skoré vybavenie žiadosti vopred ďakuje.

12. Okresný súd poučil odvolateľku, že bezplatnú právnu pomoc poskytuje Centrum právnej pomoci
(ďalej CPP), súdy v civilných konaniach neustanovujú účastníkom konania advokátov. CPP poskytuje
právnu pomoc, je inštitúciou, ktorá napĺňa ústavou garantované právo prístupu občana k spravodlivosti.
CPP môže klientom poskytnúť právne poradenstvo, ako aj zastupovanie pred súdom určeným
advokátom alebo zamestnancom centra.

13. K odvolaniu sa vyjadril podaním zo dňa 03.05.2023 P.. V. X. dôverník M. Q., uviedol, že s ňou
absolvoval dva rozhovory. Prejavila nevôľu k užívaniu liečiv v tbl. forme. Akceptuje iba injekčnú formu.
Niekoľkokrát odmietla vrátiť sa po hospitalizácii domov. Hľadala si ešte pred hospitalizáciou miesto u
známych a podobne, ku ktorým by sa mohla potom nasťahovať. Snažil sa jej niekoľkokrát naznačiť, že
cesta von z hospitalizácie vedie iba cez absolvovanie vhodnej liečby a stabilizácie jej stavu. Vzhľadom
na aktuálne rozpoloženie a stav M., jej prepustenie zatiaľ neodporúčal, avšak ošetrujúci lekári určite
vedia k jej stavu povedať viac a lepšie ako on.

14. Zdravotnícke zariadenie, v ktorom bola M. XX.XX.XXXX umiestnená, podaním zo dňa 09.05.2023
oznámilo, že dňa 05.05.2023 p. Q. podpísala „Poučenie a písomný súhlas pacienta s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti“. V podaní z 10.05.2023 zdravotnícke zariadenie uviedlo, že p. Q. bola prijatá so
závažnou duševnou poruchou so skreslením vnímania a hodnotením reality s neschopnosťou uvedomiť
si vlastnú chorobu, z čoho pramenili jej postoje aj nesúhlas k liečbe. Aktuálne je jej zdravotný stav
postupne zlepšený, v liečbe spolupracuje, bola preložená na režimové oddelenie.

15. Zdravotnícke zariadenie, v ktorom bola M. Q. umiestnená, podaním zo dňa 30.05.2023 oznámilo,
že dňa 30.05.2023 p. Q. bola prepustená z hospitalizácie.

16. Žiadne iné vyjadrenia podané neboli.

17. Krajský súd ako súd odvolací preskúmal vec podľa § 65 a § 66 CMP a bez nariadenia pojednávania
podľa § 385 ods. 1 (a contrario) CSP uznesenie okresného súdu podľa § 387 ods. 1, 2 CSP vo výrokoch
II. a III. potvrdil, odvolanie do výroku I. odmietol.

18. Odvolací súd v súlade s § 386 pís. c) CSP odmietol odvolanie p. Q. do výroku I. uznesenia, z
dôvodu, že odvolanie proti tomuto výroku nie je prípustné v zmysle § 59 CMP ani § 357 CSP.

19. Odvolací súd uznesenie okresného súdu podľa § 387 ods. 1, 2 CSP vo výrokoch II. a III., ktorými
súd prvej inštancie rozhodol tak, že ustanovil XX. Q., nar. Y. pre toto konanie opatrovníka Obec H. a
rozhodol, že prevzatie M. Q. 17. 01. 1990 do zdravotníckeho zariadenia je prípustné potvrdil.

20. V súlade s § 387 ods. 1, 2 CSP, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo
výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého
rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého
rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

21. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením rozhodnutia súdu prvej inštancie.
V súdenej veci nezistil žiadne okolnosti, ktoré by spochybňovali správnosť rozhodnutia súdu prvej
inštancie, v ktorom súd venoval náležitú pozornosť zisteniu všetkých rozhodných skutočností,
dostatočne zistil skutočný stav a mal spoľahlivé a dostatočné podklady pre rozhodnutie o veci. Dôvody,
pre ktoré tak urobil správne rozobral v odôvodnení rozsudku. S týmito dôvodmi sa v celom rozsahu
stotožňuje aj odvolací súd a v podrobnostiach na ne odkazuje.

22. Odvolací súd v konaní súdu prvej inštancie nezistil vady, ktoré by mali za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci.

23. Predmetom konania je konanie o prípustnosti prevzatia a držania p. Q. v zdravotníckom zariadení .

24. V súlade s § 256 CMP okresný súd rozhodol o ustanovení procesného opatrovníka žalovanej a o
prípustnosti prevzatia a držania p. Q. v zdravotníckom zariadení rozhodoval v súlade s ustanoveniami
§ 252 a nasl CMP.

25. Okresný súd začal konanie ex offo na základe oznámenia zdravotníckeho zariadenia, že p. Q.
bola prijatá na Psychiatrické oddelenie Všeobecnej nemocnice Svet zdravia a.s. dňa 09.04.2023, bez
jej súhlasu. Okresný súd dodržal príslušné ustanovenia zákona vrátane poučenia p. Q. jej výsluchu,
oboznámil sa s názorom ošetrujúceho lekára, prijímacou správou a vydal uznesenie o prípustnosti

prevzatia do zdravotníckeho zariadenia do piatich dní od obmedzenia osobnej slobody umiestnenej, t.j.
dňa 12.04.2023.

26. Na základe výpovede ošetrujúceho lekára, po vypočutí umiestnenej a oboznámení sa s prijímacou
správou okresný súd dospel k správnemu záveru, že umiestnená v dôsledku duševnej choroby, alebo
s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, je teda potrebná jej hospitalizácia, a
preto okresný súd dospel k správnemu záveru, že prevzatie umiestnenej v zdravotníckom zariadení je
potrebné, je v jej záujme.

27. Pre úplnosť odvolací súd udáva, že po rozhodnutí súdu prvej inštancie v čase rozhodovania
odvolacieho súdu o odvolaní p. Q., p. Q. dňa 05.05.2023 podpísala „Poučenie a písomný súhlas pacienta
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti“ a dňa 30.05.2023 p. Q. bola prepustená z hospitalizácie.
Prepustenie umiestnenej zdravotníckym zariadením je v súlade s § 264 CMP. Uvedené však nemá vplyv
na posúdenie vecnej správnosti výrokov II. III. preskúmavaného uznesenia súdu prvej inštancie.

28. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov členov senátu 3 : 0 (§ 393 ods.
2 druhá veta CSP).

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa
konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný
zástupca alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo
rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej
otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.) .

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti
uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 C.s.p.).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy;
na príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany
neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia
dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 C.s.p.).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby
na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 C.s.p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.).
Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C.s.p.).
Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné
spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 C.s.p.).

Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§
426 C.s.p.).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu
oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie,
lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods.
1 C.s.p.).
Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom
súde ( § 427 ods. 2 C.s.p.).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
a) ktorému súdu je určené,
b) kto ho robí,
c) ktorej veci sa týka,
d) čo sa ním sleduje a
e) podpis.
(§ 127 ods. 1 C.s.p.)
Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky
tohto konania (§ 127 ods. 2 C.s.p.).
Strany konania majú možnosť zvoliť si advokáta alebo obrátiť sa na Centrum právnej pomoci so
žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci (§ 160 ods. 2 C.s.p.). Žiadateľ, u ktorého hrozí nebezpečenstvo
zmeškania lehoty, môže zároveň so žiadosťou požiadať centrum o predbežné poskytnutie právnej
pomoci (§ 11 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z.z.).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské
právnické vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený
osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa
predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a
ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
(§ 429 ods. 2 C.s.p.).

Ak má dovolanie vady podľa § 429 a dovolateľ na výzvu súdu prvej inštancie na odstránenie vád
neodstráni vady, následkom neodstránenia vád dovolania je odmietnutie dovolania.

Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.