Uznesenie ,
Zastavujúce odvolacie konanie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Krajský súd Banská Bystrica

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Ama Odalošová

Forma rozhodnutia – Uznesenie

Povaha rozhodnutia – Zastavujúce odvolacie konanie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 13Co/38/2023
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6922203306
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 08. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ama Odalošová
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2023:6922203306.1

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Amy
Odalošovej a členov senátu Mgr. Kataríny Katkovej a JUDr. Vladimíra Šalamúna, v spore žalobcu: A.
B. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. C. E. XXX/XX, XXX XX F., štátny občan SR proti žalovanej 1/ G.
H., H. H., nar. XX.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXX, bytom H. I., D. J. E. XXXX/XX, štátny občan SR (a
súčasne právnej nástupkyni po žalovanom 6/ ), žalovanej 2/ J. K., nar. XX.XX.XXXX, t. č. bytom H. I.,
D. L. E. XXXX/X, štátny občan SR, žalovanej 3/ G. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX N. B. E. XX,
štátny občan SR, žalovanej 4/ L. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom H. H., XXXX O., P. X/XX , štátny
občan SR, žalovanému 5/ Q. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Rimavská Sobota (G. R. M.), štátny
občan SR, žalovanému 7/ S. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom L., D. F. E. XXXX/XX/, štátny občan SR,
žalovanému 8/: F. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. I., D. J. E. XXXX/XX, štátny občan SR, žalovanému
9/ H. H., nar. XX.XX.XXXX, t.č. bytom H. I., D. J. E. XXXX/XX, štátny občan SR, žalovanej 10/ K. H.,
nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Rimavská Sobota (G. R. M.), štátny občan SR o zrušenie a vyporiadanie
podielového spoluvlastníctva, o odvolaní žalovanej 1/ proti rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota
č. k. 13C/77/2022-113 zo dňa 21. marca 2023, takto

r o z h o d o l :

I. Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

II. Žalovaná 1/ je povinná zaplatiť žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100% do 3
dní od právoplatnosti uznesenia súdu o výške náhrady trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd prvej inštancie rozhodol tak, že výrokom:
I. Zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu k bytu číslo X nachádzajúcemu sa na prízemí vo
vchode č. XX bytového domu so súpisným číslom XXXX a k nemu prislúchajúcemu spoluvlastníckemu
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti
7469/413944 a spoluvlastníckemu podielu k pozemku vo veľkosti 7469/413944 zapísanom na liste
vlastníctva číslo XXXX vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom katastrálnym pre
katastrálne územie H. I., obec H. I., okres H. I. ako C KN parc.č. XXXX/X, zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 572 m2 .

II. Nariadil predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve strán sporu - bytu číslo X nachádzajúceho sa na
prízemí vo vchode č. XX bytového domu so súpisným číslom XXXX a k nemu prislúchajúcemu
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve
vo veľkosti 7469/413944 a spoluvlastníckemu podielu k pozemku vo veľkosti 7469/413944 zapísanom
na liste vlastníctva číslo XXXX vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom katastrálnym
pre katastrálne územie H. I., obec H. I., okres H. I. ako C KN parc. č. XXXX/X, zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 572 m2. s tým, že výťažok z predaja bude rozdelený podľa výšky spoluvlastníckych
podielov strán sporu na predmetnej nehnuteľnosti a to žalobcovi v podiele 1/10, žalovanej 1/ v podiele
2/10, žalovanej 2/ v podiele 1/10, žalovanej 3/ v podiele 1/10, žalovanej 4/ v podiele 1/20, žalovanému

5/ v podiele 1/10, žalovanému 7/ v podiele 1/10, žalovanému 8/ v podiele 1/10, žalovanému 9/ v podiele
1/10, žalovanej 10/ v podiele 1/20 v lehote 60 dní od realizácie predaja nehnuteľnosti.

III. Žiadnej zo strán nepriznal právo na náhradu trov konania.

2. Proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie podala odvolanie žalovaná 1/.

3. V priebehu odvolacieho konania odvolateľka zobrala odvolanie späť v plnom rozsahu.

4. Podľa § 369 ods. 1, 3 CSP, pokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak odvolateľ
vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť,
odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

5. V zmysle platnej právnej úpravy strana sporu môže podané odvolanie vziať späť celkom alebo sčasti,
avšak len do tej doby kým o odvolaní nebolo odvolacím súdom rozhodnuté; súhlas druhého účastníka,
ani súhlas súdu sa nevyžaduje.

6. V danom prípade z obsahu súdneho spisu vyplynulo, že po podaní odvolania v priebehu odvolacieho
konania, avšak skôr, ako odvolací súd o ňom rozhodol, odvolateľka zobrala svoje odvolanie späť v plnom
rozsahu bez uvedenia dôvodu.

7. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 CSP za použitia § 256 ods.
1 CSP. Z procesného hľadiska zavinila zastavenie konania žalovaná 1/, preto žalobcovi vznikol nárok
na náhradu trov odvolacieho konania, súd preto rozhodol tak, že priznal žalobcovi nárok na náhradu
trov odvolacieho konania proti žalovanej 1/ v rozsahu 100 % .

8. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov členov senátu 3:0 (§ 393 ods.
2, druhá veta CSP.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania, t. j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpisu uvedie, tiež proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody)
a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh § 428 CSP).

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.