Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on

Decision was made at the court Okresný súd Bratislava V

Judgement was issued by JUDr. René Štepánik

Legislation area – Trestné právoVšeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu

Judgement form – Trestný rozkaz

Judgement nature – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Source – original document (the link may not work anymore)

Judgement

Súd: Okresný súd Bratislava V
Spisová značka: 0T/202/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1511000967
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 12. 2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. René Štepánik
ECLI: ECLI:SK:OSBA5:2011:1511000967.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava V sudcom pre prípravné konanie JUDr. René Štepánikom dňa 22.12.2011 v
Bratislave, vydáva podľa § 353 odsek 1 Trestného poriadku

r o z h o d o l :

Obvinený

H. H. nar. XX.XX.XXXX v N., r.č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom N., S. ul. č. XXXX/XX

sa uznáva vinným, že
dňa 20.12.2011 v čase asi o 02.45 hod. v Bratislave na Viedenskej ceste hraničný prechod Berg po
predchádzajúcom požití alkoholických nápojov viedol po miestnej komunikácií osobné motorové vozidlo
zn. Renault Clio, modrá metalíza, ev. č.: N.-XXXNT, pričom bol zastavený a kontrolovaný hliadkou
PZ z Obvodného oddelenia PZ Bratislava V Petržalka-sever, kde bol následne podrobený dychovej
skúške elektrickým meračom typu Alcotest 7410, typ ARKN-0220, číslo merania 0115, ktorý z jeho dychu
vyhodnotil hodnotu 0,67 mg/l alkoholu,

teda
- vykonával v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky inú činnosť, pri
ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,
čím spáchal
- prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 odsek 1 Trestného zákona č. 300/2005 Z.
z. v znení zákona č. 313/2011 Z.z.

Za to sa
odsudzuje:

Podľa § 289 odsek 1 s použitím § 36 písmeno j/, l/, § 38 odsek 2, odsek 3 Trestného zákona č 300/2005
Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z.z na trest odňatia slobody v trvaní 4 ( štyri ) mesiace.

Podľa § 49 odsek 1 písmeno a/ Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z.z súd
obvinenému výkon trestu podmienečne odkladá.

Podľa § 50 odsek 1 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z.z. súd určuje
skúšobnú dobu v trvaní 1 ( jeden ) rok a 6 ( šesť ) mesiacov.

Podľa § 61 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z.z súd
ukladá obvinenému test zákazu činnosti riadiť motorové vozidlá na dobu 2 ( dva ) roky a 6 ( šesť )
mesiacov.

Poučenie:

(1) Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, ako aj prokurátor
môžu podať proti trestnému rozkazu odpor. Odpor sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, a to
do ôsmich dní od jeho doručenia. Osobám, ktoré môžu podať odvolanie v prospech obvineného okrem
prokurátora, sa lehota končí tým dňom ako obvinenému. Ak sa trestný rozkaz doručuje obvinenému a
aj jeho obhajcovi, plyne lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané neskôr. Na navrátenie lehoty sa
primerane použije ustanovenie § 64.
(2) Proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody, môže poškodený
podať odpor; ak poškodený podal odpor, trestný rozkaz sa ruší vo výroku o náhrade škody.
Samosudca odkáže uznesením poškodeného na občianske súdne konanie, prípadne na konanie pred
iným príslušným orgánom. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak odpor proti výroku o náhrade škody podá
iná oprávnená osoba.
(3) Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba podľa odseku 1 v lehote odpor,
samosudca nariadi vo veci hlavné pojednávanie; pri prejednávaní veci na
hlavnom pojednávaní nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu, ani
výrokom o ochrannom opatrení obsiahnutými v trestnom rozkaze. Ak prokurátor predniesol na hlavnom
pojednávaní obžalobu, trestný rozkaz sa ruší, inak sa trestný rozkaz stane právoplatným a vykonateľným
podľa § 356; právoplatný výrok o uložení ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky sa stane
vykonateľným podľa § 289 ods. 5.
(4) Proti výroku, ktorým bolo uložené ochranné opatrenie, môže zúčastnená osoba podať odpor. Odpor
sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, a to do ôsmich dní od jeho doručenia. Ak
zúčastnená osoba podala odpor a nie je dôvod na postup podľa odseku 3, prejedná samosudca
návrh na uloženie ochranného opatrenia na verejnom zasadnutí. Ak ide o návrh
na uloženie ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky alebo zhabania majetku, postupuje
sa ďalej podľa § 362a, prokurátor však nemôže v tomto konaní vziať návrh späť; takto sa postupuje aj
vtedy, ak zúčastnená osoba podala odpor a zároveň vznikol dôvod na postup podľa
odseku 3, ale v dôsledku vzatia odporu oprávnenou osobou späť sa stal trestný rozkaz právoplatným
a vykonateľným vo výroku o vine a treste.
(5) Ak samosudca po doručení odporu nenariadi hlavné pojednávanie z dôvodu, že odpor podala
neoprávnená osoba alebo bol podaný oneskorene, odmietne odpor uznesením.
(6) Ak bol obvinený stíhaný pre trestný čin uvedený v § 211, môže poškodený vziať súhlas s trestným
stíhaním späť až dovtedy, kým sa trestný rozkaz nedoručí niektorej z osôb uvedených v odseku 1.
Späťvzatím súhlasu sa trestný rozkaz ruší a samosudca trestné stíhanie zastaví.
(7) Ak bol vydaný trestný rozkaz, môže prokurátor vziať späť obžalobu dovtedy, kým sa trestný rozkaz
nedoručí niektorej z osôb uvedených v odseku 1. Späťvzatím obžaloby sa trestný rozkaz ruší a vec sa
vracia do prípravného konania.
(8) Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, poškodený, zúčastnená
osoba, ako aj prokurátor sa môžu výslovným vyhlásením vzdať práva podať odpor a okrem poškodeného
môžu výslovným vyhlásením vziať podaný odpor späť, a to až dovtedy, kým prokurátor neprednesie na
hlavnom pojednávaní obžalobu; po tomto vyhlásení už nemôžu odpor podať. Osoba, ktorá je oprávnená
podať v prospech obvineného odvolanie, môže vziať podaný odpor späť len s jeho
výslovným súhlasom.
(9) Vzatie odporu späť, ak niet prekážok, vezme samosudca uznesením na vedomie.
(10) Ak bol odpor podaný v lehote a nebol vzatý späť podľa odseku 8, trestný rozkaz sa prednesením
obžaloby prokurátorom na hlavnom pojednávaní ruší. Ak na hlavnom pojednávaní súd postupuje podľa
§ 255 odsek 3 a prokurátor neprednesie obžalobu, trestný rozkaz sa ruší vyhlásením uznesenia o vrátení
veci prokurátorovi na postup podľa § 232 a § 233 alebo vyhlásením rozsudku, ktorým súd schválil dohodu
o vine a treste.
(11) Trestný rozkaz sa stane právoplatným, a ak neustanovuje Trestný poriadok niečo iné, aj
vykonateľným, ak
- odpor nebol podaný, uplynutím lehoty na podanie odporu
- odpor bol vzatý späť, dňom jeho späťvzatia
- sa oprávnená osoba vzdala práva podať odpor a obvinený súčasne vyhlásil, že nesúhlasí, aby
odpor podala v jeho prospech iná oprávnená osoba, dňom vzdania sa práva podať odpor.

Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.