Rozsudok – Rozvod ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Komárno

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Adriana Konkolovská

Oblasť právnej úpravy – Rodinné právoRozvod

Forma rozhodnutia – Rozsudok

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Okresný súd Komárno
Spisová značka: 12P/19/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4213200558
Dátum vydania rozhodnutia: 05. 02. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Konkolovská
ECLI: ECLI:SK:OSKN:2013:4213200558.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovateľa: R. A., nar. XX.X.XXXX, bytom S. G. XX/X, v konaní
zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Roman Blažek, s. r .o. Komárno, Pohraničná 4 proti odporkyni: V.
A., nar. X.X.XXXX, bytom S. G. XX/X o návrhu na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov
voči mal. dieťaťu S. S. A.É., nar. XX.XX.XXXX v konaní zast. kolíznym opatrovníkom Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny Komárno, sudkyňou JUDr. Adrianou Konkolovskou takto

r o z h o d o l :

Súd manželstvo účastníkov konania R. A., nar. XX.X.XXXX a V. A., rod. P., nar. X.X.XXXX uzatvorené
dňa XX.XX.XXXX pred Matričným úradom Mesto Komárno zapísané v knihe manželstiev vo zväzku
XX , ročník XXXX, str. XX por. č. XXX

r o z v á d z a.

Súd s c h v a ľ u j e rodičovskú dohodu v zmysle ktorej sa mal. S. S. A., nar. XX.XX.XXXX na čas
po rozvode zveruje do osobnej starostlivosti otca, ktorý bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať
jeho majetok.

Matke sa ukladá povinnosť platiť výživné vo výške 70 ,- Eur mesačne počnúc od právoplatnosti tohto
rozsudku.

Výživné je zročné vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred k rukám otca mal. dieťaťa.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa svojim písomne podaným návrhom domáhal rozvodu manželstva s odporkyňou a úpravy
práv a povinností rodičov voči mal. dieťaťu.

Rodičia uzatvorili rodičovskú dohodu.

Podľa § 157 ods.3 OSP ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých účastníkov
alebo ich zástupcov, ktorí sa vzdajú odvolania, uvedie súd v odôvodnení rozsudku iba predmet konania
a ustanovenia zákona podľa ktorých rozhodol.

Podľa § 23 ods.1 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť ak sú
vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel
a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Podľa § 23 ods.2 Zákona o rodine súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi
manželmi a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada.

Podľa § 24 ods. 1 Zák. o rodine v rozhodnutí , ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov mal. dieťaťa, súd
upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na čas po rozvode najmä určí , komu mal.
dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí,
ako má rodič, ktorému nebolo mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti , prispievať na jeho výživu ,
alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Podľa § 24 ods. 2 Zák. o rodine rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno
nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Podľa § 62 ods.2 Zákona o rodine obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich
schopností a možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

Podľa § 62 ods.3 Zákona o rodine každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti a možnosti a majetkové
pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy
životného minima na nezaopatrené , neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného
zákona.

Podľa § 62 ods.4 Zákona o rodine pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z
rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť
rodičov o domácnosť.

Podľa § 62 ods.5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní
schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky
povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 25 ods.1 Zákona o rodine rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s mal. dieťaťom pred
vyhlásením rozhodnutia , ktorým sa rozvádza manželstvo. Dohoda o styku rodičov s mal. dieťaťom sa
stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

Podľa § 25 ods.2 Zákona o rodine ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s mal. dieťaťom podľa odseku
1, súd upraví styk rodičov s mal. dieťaťom v rozhodnutí o rozvode.

Podľa § 78 ods.1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť ak sa zmenia
pomery.

Rozhodnutie o trovách konania sa zakladá na ust. § 144 veta prvá OSP.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné, nakoľko účastníci konania

sa tohto práva po jeho vyhlásení výslovne vzdali.

Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie,

oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrhu na

súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa

osobitného právneho predpisu.

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, ako

spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o

rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje

predošlé priezvisko podľa §-u 27 ods. 1 Zákona o rodine.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.