Rozsudok – Život a zdravie ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Košice okolie

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Mariana Ginelliová

Oblasť právnej úpravy – Trestné právoŽivot a zdravie

Forma rozhodnutia – Rozsudok

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Okresný súd Košice okolie
Spisová značka: 5T/203/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512010843
Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Ginelliová
ECLI: ECLI:SK:OSKE3:2012:7512010843.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Košice - okolie samosudkyňou JUDr. Marianou Ginelliovou na verejnom zasadnutí
konanom dňa 17.12.2012 v Košiciach, takto

r o z h o d o l :

Obvinený

H. F. - X.. XX.X.XXXX Y. F., V. L. F. - Š., N..
Ž. XX,

j e v i n n ý , ž e

- v okrese Košice - okolie, v smere od obce Y. A. na obec D. dňa 19.2.2012 v čase o 05.40 hod.
viedol osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felícia, U.: F. XXX D., po štátnej ceste III. Triedy č.
050184, neprimeranou rýchlosťou najmenej 67,2 km/hod. - 73,0 km/hod., kde primeranou rýchlosťou
bola rýchlosť v rozmedzí 35,3 km/hod. - 51,7 km/hod. na zľadovatelej vozovke s výrazne zníženými
adhéznymi vlastnosťami, následkom čoho prešiel do protismerného ľavého jazdného pruhu, kde narazil
do oprotiidúceho osobného motorového vozidla zn. Toyota Yaris, EČ: F. XXX L., ktoré viedol vodič E.
F., pričom pri dopravnej nehode došlo k zraneniu H. F., ktorá utrpela neúplnú zlomeninu lebky vľavo
tiahnucu sa na spodinu, podvrtnutie krčnej chrbtice, pomliaždenie hrudníka vľavo s pomliaždením a
zakrvácaním do ľavého prsníka, vyžadujúce si liečbu v trvaní 4 - 5 týždňov, ktoré je charakterizované
ako ľahké zranenie, poškodená A. C. utrpela dve tržnozmliaždené rany v čelovej oblasti vpravo a na
ľavom predkolení , otras mozgu ľahkého stupňa, vyžadujúce si liečenie a trvanie práceneschopnosti
2 - 3 týždne, ktoré je charakterizované ako ľahké zranenie, poškodený E. F. utrpel zranenie ľahšieho
charakteru a to pomliaždenie hrudníka, natiahnutie krčnej a hrudnej chrbtice, a odreniny na ľavej ruke
vyžadujúce si liečbu v trvaní 5- 7 dní. Pri dopravnej nehode poškodením osobného motorového vozidla
zn. Toyota Yaris, EČ: F. XXX L., pre jeho majiteľa E. F. vznikla škoda vo výške 3.751,- eur a majiteľke
vozidla zn. Škoda Felícia, EČ: XXX D. H. L., vznikla škoda vo výške 978,- eur,

- 2 - 5T 203/12 - 141
t e d a

- inému z nedbanlivosti ublížil na zdraví tým, že porušil dôležitú povinnosť uloženú mu podľa zákona s
poukazom na ustanovenie § 138 písm. h/ Tr. zákona,

t ý m s p á c h a l

- prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zákona .

Za to sa o d s u d z u j e

Podľa § 158 Trestného zákona, § 36 písm. j, l, n/ Trestného zákona na trest odňatia slobody v trvaní
12 ( dvanásť ) mesiacov.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona a § 50 ods. 1 Trestného zákona sa mu výkon trestu
podmienečne odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 18 ( osemnásť) mesiacov.

Podľa § 61 ods. 1, 2 Trestného zákona obžalovanému ukladá trest zákazu činnosti viesť všetky druhy
motorových vozidiel v trvaní 18 ( osemnásť ) mesiacov.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný prokurátor pre Košice - okolie podal na tunajší súd dňa 21.11.2012 návrh na schválenie dohody
o vine a treste medzi ním a obvineným.

Obvinený sa priznal k spáchaniu skutku uvedeného vo výroku tohto rozsudku a súhlasil v zmysle
návrhu prokurátora aby mu bol pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona uložený
trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 18
mesiacov, s tým, že mu bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na
dobu 18 mesiacov.

Súd na verejnom zasadnutí po prednesení návrhu prokurátora dohody o vine a treste položil obvineným
otázky v zmysle § 333 ods. 3 Tr. por. v nasledovnom znení: Či obvinený rozumie podanému návrhu na
dohodu o vine a treste, či súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa
vzdáva práva na verejný súdny proces, či rozumie o tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu,
či bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť
na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby, či rozumel podstate
konania o návrhu na dohodu o vine a treste, či rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu, či
bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné činy jemu kladené za vinu, či
sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody

- 3 - 5T 203/12 - 142

o vine a treste kvalifikuje ako zločin, či súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených
lehotách sa podriadi výkonu trestu a ochrannému opatreniu a nahradí škodu v rozsahu dohody, či si
uvedomuje, že ak súd prijme návrhu na dohodu o vine a treste a
vynesie rozsudok, ktorý nadobudne právoplatnosť vyhlásením nebude možné proti tomuto rozsudku
podať odvolanie.

Keďže obvinený na všetky položené otázky odpovedal kladne, súd schválil rozsudkom návrh dohody o
vine a treste, v znení ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. Tento preskúmal z hľadiska
skutku, jeho právnej kvalifikácie, primeranosti trestu a je toho názoru, že ho možno považovať za
spravodlivý a primeraný.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie, ani dovolanie, okrem
dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/, ods. 2 Tr. por.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.