Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
   ustanoveniach § 277a zákona č.300/2005 Z.z. Podľa § 22 ods. 2 daňového
poriadku si správca dane nemôže 
 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Šramko
   ktoré malo byť alebo
mohlo byť odpustené napr. podľa § 277 ods. 2 a 3, § 277a, 293ap a 293bj zákona 
 3. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Antala
   slobode, pre trestný čin zločinu daňového podvodu podľa § 277a odsek 1, odsek 2
písm. c), odsek 3 trestného činu zločinu daňového podvodu podľa § 277a odsek 1, odsek 2 písm. c), odsek 3 písm. a) Tr podľa § 277a odsek 3 Trestného zákona za použitia § 38 odsek 2, 3, 8 Trestného
zákona, § 36 Obžalovaný M. Y. podľa § 277a odsek 3 Trestného zákona za použitia § 38 odsek 2, 3, 8 Trestného K. podľa § 277a odsek 3 Trestného zákona za použitia § 38 odsek 2, 3, 8 Trestného
zákona, § 36 
 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Rastislav Kresl
   podvodu
podľa § 122 ods. 10 k § 277a ods. 1, ods. 2 písm. b), písm. c) Trestného zákona s poukazom 
 5. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Drahomíra Mikulajová
   obsahom pojmu daňového podvodu
v zmysle § 277a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. Nie každé 
 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Drahomíra Mikulajová
   obsah ktorého ale nie je totožný s obsahom
pojmu daňového podvodu v zmysle § 277a zákona č. 300 
 7. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – JUDr. Marián Rošak
   daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Tr. zák.,

ktorý mal spáchať tak, že

ako konateľ spoločnosti JTcc prečin daňového podvodu podľa § 277a ods.
1 Tr. zák., na tom skutkovom základe ako je uvedené vo výroku obžalovaného
vinným zo spáchania prečinu daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Tr. zák. a uložil mu 
 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Šramko
   XXXX, vrátane penále, ktoré malo byť alebo mohlo byť odpustené napr.
podľa § 277 ods. 2 a 3, § 277a 
 9. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Drahomíra Mikulajová
   obsah ktorého ale nie je totožný s obsahom pojmu daňového
podvodu v zmysle § 277a zákona č. 300/2005 
 10. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
   a jeho stotožňovanie výlučne s obdobne označenou skutkovou podstatou (§ 277a
Trestného zákona) v 
 11. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – JUDr. Gabriela Dubová
   trestný čin daňového podvodu podľa § 277a ods. 2 alebo ods. 3, trestný čin
nezaplatenia dane a 
 12. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Martin Ľupták, PhD.
   pokračovacieho
zločinu daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, 3 písm. a) Trestného zákona v  Trestného zákona a pokračovacieho zločinu daňového podvodu podľa
§ 277a ods. 1, 3 písm. a) Trestného 
 13. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Marián Trenčan
   277a Trestného zákona).

39. K námietke o nevykonaní opätovného výsluchu svedka F. U. senát 
 14. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – JUDr. Dušan Szabó
   277a ods. 1 Trestného zákona, na hlavnom
pojednávaní konanom na Okresnom súde Trnava dňa 22 zadovážiť
inému neoprávnený prospech,čím spáchal

prečin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona,

za to

sa odsudzuje:

C.ľa § 277a ods. 1 Trestného zákona a § 38 ods. 2 Trestného Trestný zákon upravoval v ustanovení § 277a trestný
čin daňového podvodu, pričom podľa 277a ods. 1 Trestného zákona Kto neoprávnene vo väčšom
rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z 
 15. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. René Štepánik
   277a ods. 1 Tr.zák.

Za to sa
o d s u d z u j e

Podľa § 277a ods. 1 s použitím § 38 ods. 2 Tr.zák. na 
 16. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Slavomír Cimerman
   daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Tr. zák.

Obžalovaný 2/ F. Z.
- zločin neodvedenia dane a poistného 
 17. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
   podvodu v zmysle § 277a Trestného zákona. Trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa podal žalobca práve 
 18. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
   podľa ust. § 277 ods. 2 a 3, § 277a, § 293ap a § 293bj ZSP. Toto svoje konštatovanie
podporila 
 19. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Blanka Malichová
   ust. § 277 ods. 2 a 3, § 277a, § 293ap a § 293bj ZSP. Poukázala na Nález Ústavného súdu
SR sp.zn. IV 
 20. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Alena Radičová
   podľa
§ 20 Tr. zákona a pre pokračovací zločin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, ods. 2, písm. b podľa § 277a ods. 1, ods. 2,
písm. b) Tr. zákona, spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr 
1 – 20 z celkovo 220 výsledkov (650 ms)