JUDr. Ing. Mario Dubaň

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 246 pojednávaní a 197 rozhodnutí.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 934 pojednávaní a 1 013 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 669 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 190 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených odvolaní – 63

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 195 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 304 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 99 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 12 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Určovacie žaloby – 1 deň, Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení – 2 dni, Právo na súdnu ochranu, aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – 2 dni.
 • 2012 – – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnch súdov – civilný úsek – 1. časť v termíne 31.01.2012 – 31.01.2012 – 1 deň – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnch súdov – trestný úsek – 2. časť v termíne 25.10.2012 – 25.10.2012 – 1 deň – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ v termíne 12.12.2012 – 13.12.2012 – 2 dni
 • 2011 – Seminár – Majetkové, vecné a pozemkové práva – 2 dni – poslucháč, Seminár – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – 2 dni – poslucháč.; 2012 – – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnch súdov – civilný úsek – 1. časť v termíne 31.01.2012 – 31.01.2012 – 1 deň – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnch súdov – trestný úsek – 2. časť v termíne 25.10.2012 – 25.10.2012 – 1 deň – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ v termíne 12.12.2012 – 13.12.2012 – 2 dni ; 2013 – Určovacie žaloby – 1 deň, Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení – 2 dni, Právo na súdnu ochranu, aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – 2 dni.
 • 2011 – Seminár – Majetkové, vecné a pozemkové práva – 2 dni – poslucháč, Seminár – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – 2 dni – poslucháč.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poistenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že dôvody vydedenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie odškodného 7.000… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 546,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 4.394,31 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 988,92 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4 903,54 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že k zániku… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 17.270 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie odplaty za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.