Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. OSRV 8Pc/6/2020 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

    Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
    Súd – Okresný súd Rožňava
     ECLI:SK:OSRV:2020:7820202295.1

Uznesenie
Okresný súd Rožňava v právnej veci navrhovateľa B., proti Súd: Okresný súd Rožňava
Spisová značka: 8Pc/6/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7820202295 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 08. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Eva Verébová
ECLI o d ô v o d n e n i e :

1. Navrhovateľ návrhom podaným tunajšiemu súdu dňa 30. 06. 2020 žiadal aby súd jeho manželstvo
rozviedol.

2. Okresný súd Rožňava výzvou zo dňa 15. 07. 2020 vyzval 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (692 ms)