Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSNR 30CbR/15/2020
  Obchodné právo – Obchodné spoločnosti
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Marek Olekšák
   ECLI:SK:OSNR:2021:4120204550.3

Uznesenie
Okresný súd Nitra v konaní o zrušenie spoločnosti: TORRES Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2021
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Olekšák
ECLI doručenia na tunajšom súde
(podľa § 59 ods. 1 CMP). Lehota podľa § 8 pís. a) zákona č. 9/2021 Z. z  znení neskorších
predpisov v čase odo dňa účinnosti tohto zákona t. j. od 19. januára 2021 do 28 februára 2021 neplynie.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania [§ 127 zákona č. 160 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (875 ms)