Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSPE 5Er/94/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Partizánske
  Sudca – Mgr. Michal Vigaš
   ECLI:SK:OSPE:2018:3612200801.2

Uznesenie
Okresný súd Partizánske v exekučnej veci oprávneného: SR 3612200801
Dátum vydania rozhodnutia: 02. 11. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Vigaš
ECLI Okresného súdu Trenčín sp. zn.
22OdK/340/2018 zo dňa 11.09.2018 bol na majetok dlžníka (povinného Obchodnom
vestníku zverejnené pod č. 179/2018 dňa 17.09.2018.

10. Keďže na majetok povinného, ktorý je 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 860 ms)