Výsledky

 1. OSPK 23Pu/46/2014
  Rodinné právo – Ústavná starostlivosť
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Mária Špániková
   ECLI:SK:OSPK:2014:ň.1

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v konaní o vyslovenie prípustnosti prevzatia P. W. - M Súd: Okresný súd Pezinok
Spisová značka: 23Pu/46/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu: ň
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 04. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Špániková
ECLI chorej.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e chorý).

Podľa § 191b ods.1 O.s.p. o každom, o ktorom je ústav povinný urobiť oznámenie podľa § 191a 
 2. OSPK 38Nt/18/2017
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Zdenko Čaniga
   uložená
rozsudkom Okresného súdu Trnava sp.zn. 4T 1/2014 zo dňa 30.01.2014, ppl. 30.01.2014 a to tak, že ECLI:SK:OSPK:2017:1717010065.1

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v Pezinku v trestnej veci pacienta O. K  r o z h o d o l :

Podľa § 446 ods. 1 Trestného poriadku s poukazom na § 74 ods. 1 Trestného zákona, súd u pacienta

O. K., R.. XX.XX.XXXX, T. D. T., C.. P. XX, T.. Č.. N. R. N. N., K. P. Č.. XX, N d n e n i e :

Podľa § 176 ods. 3 Trestného poriadku toto písomné vyhotovenie rozhodnutie neobsahuje 
 3. OSPK 38Nt/9/2019
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
   súdu Pezinok sp. zn. 1T/2/2014 zo dňa 24.11.2014, právoplatného dňa 24.11.2014

o d ô v o d n e n i e ECLI: ECLI:SK:OSPK:2019:1719010043.2

Uznesenie
Okresný súd Pezinok pred samosudcom JUDr. Miroslavou ods. 1 Tr. por. , na verejnom zasadnutí dňa
18.11.2019, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 448 ods. 1 Tr. por. súd odsúdeného L. L., U.. XX.XX.XXXX H. R., F. R. Q. XX, N., p r e p ú š ť a
z 
 4. OSPK 39Nt/87/2019
  Trestné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
   ECLI:SK:OSPK:2019:1719010397.1

Uznesenie
Okresný súd Pezinok, samosudcom Marekom Mikulčíkom, v  Podľa § 74 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 446 ods. 1 Trestného poriadku, sa u E. M., F.. X liečenia, uloženého mu rozsudkom Okresného súdu Trnava sp. zn.
30T/97/2014 zo dňa 3. 5. 2018,

z ústavného liečenia na ambulantné liečenie.

o d ô v o d n e n i e :

Podľa § 176 ods. 3 Trestného poriadku 
 5. OSPK 12P/405/2012 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 5 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudcovia – JUDr. Ján Skalický a JUDr. Ľubomíra Krchníková
   ECLI: ECLI:SK:OSPK:2014:1712221097.5

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v Pezinku, v právnej veci 1712221097
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 11. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomíra Krchníková navrhovateľa: Q. N., N. XX.XX.XXXX, A. V., proti
odporkyni: Z. N., N. XX.XX.XXXX, A. S.Ó. XXXX, V., o  Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom podaným ods. 1, písm. c) Občianskeho súdneho
poriadku. nepriznal žiadnemu z účastníkov, nakoľko bolo konanie 
 6. OSPK 28P/38/2012 Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Peter Rajňák
   ECLI:SK:OSPK:2014:1712201970.4

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v Pezinku, v právnej veci navrhovateľky V  Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Rajňák
ECLI Z., D. XX.XX.XXXX, N. C. XXX, proti
odporcovi S. Z., D. XX.XX.XXXX, N. C. XXX, o rozvod manželstva takto

r o z h o d o l :

Súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom doručeným súdu dňa 08.02.2012 žiadala 
 7. OSPK 1Er/580/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Kamila Nagyová
   ECLI:SK:OSPK:2014:1712203339.2

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v exekučnej veci oprávneného Všeobecná 1712203339
Dátum vydania rozhodnutia: 26. 05. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kamila Nagyová
ECLI náhradu trov exekúcie n e p r i z n á v a.

III. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov exekučného konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Pezinok dňa 16.07.2012 pod č. 5107*035285 poveril 1 písm. c/ Exekučného poriadku. Zároveň súdny exekútor oznámil, že
priznanie trov exekúcie si 
 8. OSPK 6C/99/2008 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Mária Špániková
   ECLI:SK:OSPK:2014:1708206236.5

Uznesenie
Okresný súd v Pezinku, v právnej veci navrhovateľky: H. I  Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava proti
odporcovi v 1. rade: M. E., V. N., J. XX.XX.XXXX, G. N. XXX/XX Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Špániková
ECLI V. N., J. XX.XX.XXXX, G. Z.. G. XXX/XX,
XXX XX F., zastúpená advokátom JUDr. Štefanom Babničom XXX XX X., zastúpená advokátom
JUDr. Jozefom Boledovičom, 900 41 Rovinka č. 579, v 2. rade: D. N., J 
 9. OSPK 28P/45/2013
  Rodinné právo – Vyhlásenie za mŕtveho
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Peter Rajňák
   ECLI:SK:OSPK:2014:1713203756.3

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v Pezinku, vo veci vyhlásenia P. W., J Dátum vydania rozhodnutia: 06. 02. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Rajňák
ECLI na návrh N. H., G. J.. E. XA ,
G., takto

r o z h o d o l :

Súd konanie zastavuje.

Žiaden z  účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom podaným na súd dňa 146 ods. 1, písm. c) Občianskeho súdneho
poriadku nepriznal žiadnemu z účastníkov, nakoľko bolo 
 10. OSPK 11P/57/2013
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudcovia – JUDr. Ján Skalický a JUDr. Ľubomíra Krchníková
   ECLI: ECLI:SK:OSPK:2014:1713204663.4

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v Pezinku, v právnej veci Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomíra Krchníková starostlivosti súdu o maloletú: E. N., narodená
XX.X.XXXX zastúpená kolíznym opatrovníkom: Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok, odbor
sociálnych vecí, Moyzesova 2, Pezinok, dieťa rodičov: Ľ. N narodená XX.X.XXXX bytom G. N.Y. XX a
P. N., narodený XX.X.XXXX bytom K. D. T. Q. XXXX/XX, o návrhu 
 11. OSPK 6C/303/2014
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Mária Špániková
   d n e n i e :

Uznesením tunajšieho súdu č.k. 6C/303/2014-36 zo dňa 03.03.2015 bol navrhovateľ Súd: Okresný súd Pezinok
Spisová značka: 6C/303/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1714211395 ECLI:SK:OSPK:2015:1714211395.2

Rozhodnutie
Okresný súd Pezinok v právnej veci navrhovateľa: O. L., A  SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 872 764, so
sídlom Myslenická 1, 902 01 Pezinok, o zrušenie notárskej doplnenie
návrhu na začatie konania.

Podľa § 43 ods. 1, 2, 3 O.s.p., sudca alebo poverený zamestnanec 
 12. OSPK 11P/231/2012
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 3 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Ján Skalický
   ECLI:SK:OSPK:2014:1712214800.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Pezinok, v konaní 1712214800
Dátum vydania rozhodnutia: 08. 01. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Skalický
ECLI o d ô v o d n e n i e :

Návrhom podaným na súd dňa 30.08.2012 žiadal navrhovateľ o zrušenie podať opravný prostriedok sa účastníci
svojho práva na podanie odvolania vzdali.

Podľa § 62 ods. 1 do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne 
 13. OSPK 37C/268/2014
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
   Súd: Okresný súd Pezinok
Spisová značka: 37C/268/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu ECLI:SK:OSPK:2017:1714209168.4

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Pezinok sudcom R. W. B. K., B. XXX/XX, K., proti odporcom: 1/ Q. J., K.. XX.XX.XXXX,
O. I. X, V., I. Č. B. Ú. K  1987 v Bratislave - Staré Mesto, nie je otcom maloletého Mateja
Luptáka, narodeného dňa 9. 8. 2014 Česká republika.
Žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo.

o d ô v o d n e n i e 
 14. OSPK 10Ro/570/2013
  Občianske právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Paulína Debrecká
   ECLI:SK:OSPK:2014:1713216232.2

Platobný rozkaz
Okresný súd Pezinok v právnej veci

navrhovateľa: S  1713216232
Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Paulína Debrecká
ECLI J., R.. XX.XX.XXXX

N. XX

XXX XX K.

Občan SR

proti

odporcovi: K. N., R.. XX.XX.XXXX

I. XXXX XX

XXX XX N.

Občan SR

o zaplatenie 2.565,- eur s príslušenstvom, takto

r o z h o d o l :

I rozsudku (§ 174
ods. 1 O. s. p.).Ak odporca podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým 
 15. OSPK 6C/271/2012 Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
   ECLI:SK:OSPK:2014:1712217174.1

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v právnej veci navrhovateľa: K. Y., O  Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valentová
ECLI dňa 05.10.2012 sa odmieta.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením tunajšieho súdu č.k. 6C/271/2012-7 začatie konania.

Podľa § 43 ods. 1, 2, 3 O.s.p., sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením 
 16. OSPK 11P/98/2012
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 1 pojednávanie a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Ľubomíra Krchníková
   ECLI: ECLI:SK:OSPK:2014:1712206591.3

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v Pezinku v konaní pred sudkyňou Dátum vydania rozhodnutia: 18. 03. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomíra Krchníková s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e O trovách konania bolo rozhodnuté podľa §-u 146 ods.1 písm.a) O.s.p

Poučenie:

Proti tomuto 
 17. OSPK 10Ro/451/2013
  Občianske právo – Pracovné právo
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Roman Majerský
   ECLI:SK:OSPK:2014:1713212355.1

Platobný rozkaz
Okresný súd Pezinok, v právnej veci

navrhovateľa 1713212355
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Majerský
ECLI nar. XX.XX.XXXX

N. XXXX/XXX

XXX XX A.

Štátne občianstvo: SR

o zaplatenie 7 600 EUR s  právoplatného rozsudku ( § 174 ods. 1 O.s.p.).

Ak čo len jeden z odporcov podá včas odpor s odôvodnením vo 
 18. OSPK 28P/250/2014
  Rodinné právo – Ostatné
  Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Peter Rajňák
   ECLI:SK:OSPK:2014:1714207650.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Pezinok, v konaní Súd: Okresný súd Pezinok
Spisová značka: 28P/250/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu 1714207650
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 11. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Rajňák
ECLI pracovisko Senec, Trnavská 1 Senec, dieťa rodičov: B. J.Á., L.
XX.XX.XXXX, J. Y. Š., S. L. J., L Petržalka, vo zväzku 43, ročník 2014, strana 53, poradové číslo 1730, rodné číslo
145729/9019 meno „C 
 19. OSPK 28P/201/2014
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Peter Rajňák
   ECLI:SK:OSPK:2014:1714205914.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Pezinok, v konaní Súd: Okresný súd Pezinok
Spisová značka: 28P/201/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu 1714205914
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Rajňák
ECLI knihe narodení vo zväzku 41, ročník 2014, strana 102, poradové číslo 821, rodné číslo
145416/9068 meno „O.“.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e 
 20. OSPK 28P/243/2014 Verejné súdne konanie trvá odo dňa

  Evidujeme 2 pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Peter Rajňák
   ECLI:SK:OSPK:2014:1714207598.2

Uznesenie
Okresný súd Pezinok v Pezinku, v právnej veci starostlivosti právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením tunajšieho súdu č.k. 28P/243/2014 Súd: Okresný súd Pezinok
Spisová značka: 28P/243/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu 1714207598
Dátum vydania rozhodnutia: 07. 10. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Rajňák
ECLI súdu o maloleté dieťa meno neurčené,
B., C. XX.XX.XXXX, dieťa rodičov: X. R., C. XX.XX.XXXX, S. N 
1 – 20 z celkovo 5 518 výsledkov (1 991 ms)