Spisová značka
Sudca
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTN 40OdK/346/2018
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
   ECLI: ECLI:SK:OSTN:2018:3118208291.1

Uznesenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa Súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka: 40OdK/346/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 3118208291
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Patricie Kepeňová 1147/2018.

o d ô v o d n e n i e :

1. Návrhom na vyhlásenie konkurzu doručeným tunajšiemu súdu dňa 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 451 ms)