Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTN 38OdK/441/2018
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Hana Hubináková
   ECLI:SK:OSTN:2018:3118209515.1

Uznesenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa Súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka: 38OdK/441/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu 3118209515
Dátum vydania rozhodnutia: 02. 11. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Hana Hubináková
ECLI zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1418/2018.

o d ô v o d n 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (2 383 ms)