Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSTN 38OdK/563/2019
  Obchodné právo – Konkurz
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Hana Hubináková
   ECLI:SK:OSTN:2019:3119206339.1

Uznesenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka: 38OdK/563/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 3119206339
Dátum vydania rozhodnutia: 08. 08. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Hana Hubináková
ECLI položkou reg. D14 1240/2019.

o d ô v o d n e n i e :

1. Návrhom na vyhlásenie konkurzu doručeným 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (778 ms)