Spisová značka
Dĺžka konania
Počet pojednávaní
Počet rozhodnutí
Počet súdov
Počet sudcov
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

 1. OSZH 7Er/7/2013
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

  Evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
  Súd – Okresný súd Žiar nad Hronom
  Sudca – JUDr. Peter Lukáč
   ECLI:SK:OSZH:2019:6413200122.2

Uznesenie
Okresný súd Žiar nad Hronom v exekučnej veci oprávneného 6413200122
Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Lukáč
ECLI neuplatňuje.

3. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/90/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 31/2019 dňa 13. 02. 2019 pod č. K012964 bol vyhlásený konkurz na majetok povinného.

4. Podľa Súdny exekútor vo svojom podaní doručenom okresnému súdu dňa 10. 06. 2019 oznámil, že si trovy 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (894 ms)