Rozsudok – Život a zdravie ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on

Decision was made at the court Okresný súd Senica

Judgement was issued by JUDr. Mária Piusová

Legislation area – Trestné právoŽivot a zdravie

Judgement form – Rozsudok

Judgement nature – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Source – original document (the link may not work anymore)

Judgement

Súd: Okresný súd Senica
Spisová značka: 2T/147/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2612010333
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Piusová
ECLI: ECLI:SK:OSSE:2013:2612010333.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Senica samosudkyňou JUDr. Máriou Piusovou na verejnom zasadnutí dňa 24. januára
2013 v trestnej veci proti obvinenému Z. T. pre prečin usmrtenia podľa § 149 ods. 1, 2 písm. a/ Trestného
zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, po schválení dohody o vine a treste podanej
prokurátorom Okresnej prokuratúry v Senici takto

r o z h o d o l :

Obvinený
Z. T., nar. XX.XX.XXXX v S., Č., trvale bytom O., T. XXX/XX, prechodne bytom O., Š. XX, adresa na
doručovanie O., T. XXX/XX,
na slobode,

j e v i n n ý, ž e

hoci bol riadne poučený a oboznámený s predpismi na zaistenie bezpečnosti práce pri preprave
materiálu a osôb na závesnej dráhe ZD-24A, dňa 28.03.2012 asi o 17.17 h v Č. v objekte C.-Č., a. s., Č.
ako vodič spôsobilý na vedenie banskej závesnej lokomotívy s typovým označením LZH-50.2 dopravoval
na závesnej dráhe ZD-24A na pracovisko podzemia bane materiál, pričom vozíky pospájal do súpravy
tak, že pred závesnú lokomotívu pripojil nosný vozík s materiálom a pred ním brzdný vozík BV-1 a za
lokomotívu pripojil nosný vozík s drevenou guľatinou o dĺžke 3 metre a ďalší nosný vozík s drevenou
guľatinou o dĺžke 1 meter v počte 8 kusov, pričom nepripojil pri preprave materiálu závesnou lokomotívou
na úklonnej trati závesnej dráhy na konci súpravy brzdný vozík zabraňujúci odbrzdeniu prepravovaných
vozíkov, hoci bol o tejto skutočnosti riadne poučený, čo malo za následok, že došlo k odpojeniu nosného
vozíka s drevenou guľatinou o dĺžke 1 meter, čo obvinený nespozoroval, v jazde pokračoval a nosný
vozík sa začal pohybovať bez zábrany a následne z vozíka vyletela drevená guľatina, ktorá zasiahla
B. Z. do hlavy a spôsobila mu smrteľné zranenia, a to zlyhanie činnosti mozgu v dôsledku drvivých
poranení hlavy spojenú s pomliaždením mozgu, čo viedlo k jeho okamžitej smrti, pričom obvinený svojím
konaním hrubým spôsobom porušil ust. § 321 ods. 2 Vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským
spôsobom v podzemí tým, že pred prepravou závesnou lokomotívou nepripojil na koniec súpravy brzdný
vozík napriek tomu, že bol preukázateľne oboznámený s predpismi,

t e d a

inému z nedbanlivosti spôsobil smrť a čin spáchal porušením dôležitej povinnosti uloženej mu podľa
zákona,

č í m s p á c h a l

prečin usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona.

Za to sa
o d s u d z u j e :

podľa § 149 ods. 2 Trestného zákona /ďalej len Tr. zák./ s použitím § 36 písm. j/, l/, n/ Tr. zák., § 38 ods.
3 Tr. zák., § 39 ods. 4 Tr. zák. na trest odňatia slobody v trvaní 16 /šestnásť/ mesiacov.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. sa mu výkon trestu podmienečne odkladá a podľa § 50 ods. 1 Tr.
zák. sa mu určuje skúšobná doba v trvaní 2 /dva/ roky.

Podľa § 61 ods. 1, 2 Tr. zák. sa obvinenému ukladá trest zákazu činnosti vykonávať funkciu vodiča
banskej závesnej lokomotívy v trvaní 2 /dva/ roky.

Podľa § 288 ods. 1 Tr. por. sa poškodení R. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. č. X, Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874 a Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8
a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484 s nárokom na náhradu škody odkazujú na občianske súdne
konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 14. decembra 2012 podal okresný prokurátor v Senici v trestnej veci obvineného Z. T. návrh na
schválenie dohody o vine a treste pod sp. zn. Pv XXX/XX.

Po preskúmaní návrhu a spisového materiálu určila samosudkyňa termín verejného zasadnutia,
predvolala obvineného a upovedomila o termíne prokurátora, obhajcu obvineného, poškodenú,
poškodenú zdravotnú poisťovňu a poškodenú sociálnu poisťovňu.

Po prednesení návrhu dohody o vine a treste prokurátorkou Okresnej prokuratúry v Senici obvinený Z.
T. na verejnom zasadnutí po poučení o svojich právach na otázky samosudkyne, uvedené v ustanovení
§-u 333 ods. 3 písm. a/ až j/ odpovedal:

a) Či rozumie podanému návrhu dohody o vine a treste,
odpoveď obvineného: Áno

b) Či súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na
verejný súdny proces,
odpoveď obvineného: Áno

c) Či rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu,
odpoveď obvineného: Áno

d) Či bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť
na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby,
odpoveď obvineného: Áno

e) Či rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste,
odpoveď obvineného: Áno

f) Či rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu,
odpoveď obvineného: Áno

g) Či bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné činy jemu kladené za
vinu,
odpoveď obvineného: Áno

h) Či sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a treste
kvalifikuje ako určitý trestný čin,
odpoveď obvineného: Áno

i) Či súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu
v rozsahu dohody,
odpoveď obvineného: Áno

j) Či si uvedomuje, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne
právoplatnosť vyhlásením, nebude možné proti tomuto rozsudku podať odvolanie,
odpoveď obvineného: Áno

Nakoľko obvinený odpovedal na všetky otázky „Áno“, mohla samosudkyňa rozhodovať o skutku, jeho
právnej kvalifikácii a primeranosti trestu. Obvinený viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,
priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval, pozostalým sa ospravedlnil a
napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom. Uzavretú dohodu samosudkyňa na
verejnom zasadnutí vyhodnotila ako primeranú a spravodlivú, preto uznesením podľa § 334 ods. 4
Tr. poriadku predloženú dohodu schválila a rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie /§ 334 ods. 4 Tr. por./.
Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, je prípustné iba za
podmienky uvedenej v § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por.

Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.