Autorské práva

© 2013-2024 Transparency International Slovensko

Autori konceptu: Transparency International Slovensko

Zdrojový kód: Otvorené Súdy @ GitHub

Toto dielo, vrátane softvéru, zdrojového kódu, dokumentov, alebo iných súvisiacich položiek, poskytujú držitelia autorských práv podľa podmienok uvedených v Educational Community Lincese 1.0. Nadobudnutím, používaním a / alebo kopírovaním tohto diela, prejavujete súhlas s tým, že ste si prečítali a pochopili podmienky licencie a budete konať v súlade s nimi.

Educational Community License 1.0

Povolenie na použitie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovanie, distribuovanie a sublicencovanie tohto pôvodného diela a jeho dokumentácie, s modifikáciou alebo bez nej, na akýkoľvek účel, bez poplatku pre držiteľa autorských práv, je týmto udelené za predpokladu, že uvediete nasledovné položky vo všetkých ďalších zhotoveninách diela, ich častiach, úpravách alebo derivátoch, ktoré vytvoríte:

  • plné znenie Educational Community License na mieste viditeľnom pre používateľov odvodených diel alebo derivátov,

  • oznámenia o všetkom už existujúcom duševnom vlastníctve vrátane súvisiacich podmienok,

  • oznámenie o akýchkoľvek zmenách alebo úpravách originálneho diela, vrátane dátumu, kedy boli zmeny vykonané.

Akékoľvek zmeny pôvodného diela musia byť distribuované takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s pôvodnou prácou držiteľov autorských práv.

Softvér je poskytovaný bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo vyplývajúcej z kontextu, vrátane obchodných záruk, záruky vhodnosti pre konkrétny účel, neporušovania iných práv a iných záruk. V žiadnom prípade autori alebo držitelia autorských práv nenesú zodpovednosť za škody a nemožno si u nich nárokovať náhrady škôd, ktoré vyplynuli v súvislosti so softvérom a jeho používaním alebo iným nakladaním s ním.

Názov a ochranné známky autorských práv nemožno použiť v reklame ani inak na zabezpečenie publicity v súvislosti s originálom alebo derivátmi bez špecifického predchádzajúceho písomného súhlasu. Nárok na autorské práva pôvodného diela a všetkých súvisiacich dokumentov ostáva bez časového obmedzenia na strane držiteľov autorských práv.