Opravné uznesenie Judgement was issued on

Decision was made at the court Okresný súd Bratislava I

Judgement was issued by Mgr. Jana Gachová

Judgement form – Opravné uznesenie

Source – original document (the link may not work anymore)

Judgement

Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 19C/106/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1111206857
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jana Gachová
ECLI: ECLI:SK:OSBA1:2012:1111206857.2

Opravné uznesenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa : Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13
Bratislava, IČO: 35763469, zastúpený advokátom JUDr. Miroslav Bobák, Dr. Vladimíra Clementisa 10,
Bratislava, proti odporcovi : V. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XX, XXX XX, A., o zaplatenie 683,76 eur
s príslušenstvom, takto

r o z h o d o l :

Súd o p r a v u j e výrokovú časť prvej vety rozsudku Okresného súdu Bratislava I, č. kon. 19C 106/2011
- 63 zo dňa 23.marca 2012 tak, že prvá veta rozsudku správne znie:

1. Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 683,76 eur s úrokom z omeškania vo
výške 9% ročne zo sumy 683,76 eur od 12.07.2010 do zaplatenia, to všetko do 15. tich dní odo dňa
právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom č. kon. 19C 106/2011 - 63 súd v konaní o zaplatenie 683,76 eur s príslušenstvom v
písomnom vyhotovení rozsudku rozhodol tak, že odporcu zaviazal zaplatiť navrhovateľovi sumu 7683,76
eur s úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 683,76 eur od 12.07.2010 do zaplatenia, to
všetko do 15. tich dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Podľa ustanovenia § 164 O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní
a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí
účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne
právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 167 ods.2 O.s.p. ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane
ustanovenia o rozsudku.

Pri vyhotovení písomného rozhodnutia došlo k zrejmej chybe v písaní, keď vo výrokovej časti
vyhotovenia rozsudku, na rozdiel od výroku, vyhláseného na pojednávaní konanom dňa 23.3.2012 ako
i výške navrhovateľom uplatnenej istiny súd odporcu zaviazal k zaplateniu istiny 7683,76 eur namiesto
správneho 683,76 eur, a preto súd v zmysle § 164 O.s.p. rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohoto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, v 2
vyhotoveniach, na Okresnom súde Bratislava I.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.