Opravné uznesenie – Ostatné ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on

Decision was made at the court Okresný súd Komárno

Judgement was issued by Mgr. Martina Lieskovská

Legislation area – Občianske právoOstatné

Judgement form – Opravné uznesenie

Judgement nature – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Source – original document (the link may not work anymore)

Judgement

Súd: Okresný súd Komárno
Spisová značka: 7RO/4/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4212200724
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Martina Lieskovská
ECLI: ECLI:SK:OSKN:2012:4212200724.2

Opravné uznesenie
Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815
256, so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy č. 44/a, v konaní zast. JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom so
sídlom v Bratislave, Karadžičova č. 8, P.O.BOX 205, proti odporcovi: Š. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q.,
R. Č.. X/XXX, o zaplatenie 937,90 Eur s príslušenstvom

r o z h o d o l :

Súd o p r a v u j e platobný rozkaz tunajšieho súdu č.k. 7Ro/4/2012-25 zo dňa 27.03.2012 v časti
záhlavia platobného rozkazu, a to v časti označenia mena odporcu nasledovne:

- označenie: „ ... Š. U. ...“

- sa mení a správne znie: „ ... Š.W. U....“

V zostávajúcej časti platobný rozkaz zostáva nezmenený .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Komárno vydal dňa 27.03.2012 platobný rozkaz č. 7Ro/4/2012-25, ktorým zaviazal odporcu
na zaplatenie sumy 937,90 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 338,54 Eur od
02.03.2011 do zaplatenia; úrokom z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 599,36 Eur od 01.11.2010
do zaplatenia a na náhradu trov konania v sume 56 Eur titulom súdneho poplatku, náhradu nákladov
spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 1,20 Eur a sumy 141,79 Eur titulom trov právneho
zastúpenia navrhovateľa. Tunajší súd zistil, že v opravovanom platobnom rozkaze bolo nesprávne
uvedené meno odporcu ako „Š. U.“ namiesto správneho mena: „Š. U.“ , preto bolo potrebné zrejmú
chybu v písaní v platobnom rozkaze opraviť.

Podľa § 174 ods. 6 OSP pri oprave chýb v písaní a počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností v
platobnom rozkaze sa postupuje podľa § 164 OSP.

Podľa § 164 OSP súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné
zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť
vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Na základe vyššie uvedených skutočností súd vydal opravné uznesenie, v ktorom opravil v záhlaví
nesprávne uvedené meno odporcu tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na podpísaný súd
v troch vyhotoveniach.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. sa v odvolaní má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje,

v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.(§ 205 ods.1 O.s.p.)

Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.