Rozsudok – Ostatné ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Špecializovaný trestný súd

Rozhodutie vydal sudca Jan Giertli

Oblasť právnej úpravy – Trestné právoOstatné

Forma rozhodnutia – Rozsudok

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Špecializovaný trestný súd
Spisová značka: 3T/10/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 9513100042
Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: jan giertli
ECLI: ECLI:SK:SSPK:2013:9513100042.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Špecializovaný trestný súd Pezinok, pracovisko Banská Bystrica v senáte zloženom z predsedu senátu
JUDr. Jána Giertliho a sudcov JUDr. Jána Hrubalu a JUDr. Jozefa Šutku na verejnom zasadnutí
konanom dňa 16. apríla 2013 o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky na schválenie dohody o vine a treste v trestnej veci proti obvineným X. G., G. W.
a L. W. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného
zákona a iné takto

r o z h o d o l :

Podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku

s c h v a ľ u j e

dohodu o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a obvinenými X. G., zo
dňa 18. marca 2013 spisovej značky VII/1 Gv 152/12-88, G. W. zo dňa 18. marca 2013 spisovej značky
VII/1 Gv 152/12-84 a L. W. zo dňa 18. marca 2013 spisovej značky VII/1 Gv 152/12-86, tohto znenia:

1. Obvinený X. G., nar. XX.XX.XXXX v Bratislave, trvale bytom R.

XXXX/X,Senec, t. č. v Ústave na výkon väzby Z. Z.;

2. Obvinený G. W., nar. XX.XX.XXXX v X. M., trvale bytom

V M.,

3. Obvinený L. W., nar. XX.XX.XXXX v Bratislave, trvale bytom B.

XXXX/XX, M.,

s ú v i n n í , ž e

v bode 1)

X. G. je minimálne od roku 2008 členom zločineckej skupiny, pôsobiacej dlhodobo od presne
nezisteného času až do súčasnosti prevažne na území Bratislavy a jej okolia, ktorej členovia sa označujú
ako „Sýkorovci“ a konajú koordinovane za účelom páchania rôznych zločinov s cieľom získania najmä
finančného prospechu zo spáchania týchto zločinov, kde dlhodobo od presne nezisteného času až do
súčasnosti pôsobí na najvyššej riadiacej úrovni skupiny a riadi skupinu L. Y., ktorý zadáva príkazy,
koordinuje a usmerňuje jemu podriadených, v organizačnej štruktúre nižšie postavených, členov skupiny,
ktorí musia plniť ním dané pokyny, pričom pod L. Y. na vyššom stupni hierarchie v skupine pôsobí V. Z.,
ktorý dával pokyny a koordinoval nižšie postavených členov skupiny a ktorému podliehal v štruktúre časti
skupiny pôsobiacej najmä v Bratislave okrem iných aj L. E. zabezpečujúci plnenie príkazov a pokynov
v štruktúre skupiny vyššie postavených osôb a ktorý sám zadával pokyny nižšie postaveným členom
skupiny, pričom na nižšom stupni hierarchie v tejto časti skupiny pôsobil aj X. G., ktorý sa podieľal na
spáchaní najmenej jedného obzvlášť závažného zločinu spáchaného členmi zločineckej skupiny a ďalej
pod L. Y. boli v zločineckej skupine na vyššom stupni hierarchie aj Y. Z. a W. Z., ktorí zadávali príkazy,
koordinovali a usmerňovali ním podriadené nižšie časti hierarchie skupiny,

v bode 2)

V. B. a J. Y. v presne nezistenom čase koncom roku 2008, resp. začiatkom roku 2009 oslovili L. Q. s
tým, že v Modre je díler, ktorý predáva drogy, dobre na tom zarába a nikomu neplatí a spolu s L. Z. a W.
Z. premysleli zrealizovanie donútenia osoby platiť za poskytovanie ochrany a zaplatiť fiktívnu pokutu,
zamýšľané spáchanie činu nahlásili a prejednali s F. Z., ktorý im dal súhlas na vykonanie činu a v januári
2009 L. Z., W. Z. a L. Q. vyzvali poškodeného V. W., nar. XX.XX.XXXX v mieste jeho bydliska na N.
ulici č. X v W., aby nastúpil do motorového vozidla zn. VW Z., striebornej farby s evidenčným číslom
SC-XXXBT, ktoré užíval L. Z., do ktorého poškodený zo strachu nastúpil, W. Z. a L. Q. si sadli vedľa
poškodeného na zadné sedadlá a L. Z. viedol vozidlo, následne s vozidlom jazdili v Modre a okolí, pričom
vo vozidle bola na viditeľnom mieste umiestnená mačeta a bejzbalová pálka, počas jazdy poškodenému
povedali, že sú od L. a že spravil chybu, lebo predáva „trávu“ v ich rajóne a nikomu sa neozve a zarába,
akoby sa nič nedialo a že bude platiť za ochranu 5.000,- Sk (165,97 EUR) mesačne, lebo bude zle, s čím
zo strachu súhlasil a že zaplatí 200.000,- Sk (6.638,78 EUR) ako „pokutu“ a poškodeného dopravili späť
pred jeho bydlisko a povedali mu, že o dve hodiny sa ozvú a má zohnať peniaze, následne v ten istý deň
sa s poškodeným skontaktovali a v Senci ho L. Q. a W. Z. zobrali do motorového vozidla, ktoré užíval
W. Z., pričom za nimi išiel vo svojom vozidle L. Z., vo vozidle sa W. Z. poškodenému, ktorý požadovanú
hotovosť nemal, vyhrážal mačetou, pričom na poškodeného kričal, že si poškodený robí z nich srandu
a že keď niekde niečo povie, že on už bol zavretý, že jemu nevadí a poškodeného zabije, zároveň
poškodenému W. Z. a L. Q. povedali, že idú za šéfom si to vysvetliť a že prídu chalani z Bratislavy a oni
to s ním vyriešia a odviezli poškodeného na slepú cestu z kruhového objazdu na ceste II. triedy č. 503
medzi Sencom a obcou Viničné pri logistickom parku, kde z vozidla zn. VW B. vystúpili V. B. a J. Y. spolu
s X. G., ktorého predtým kontaktoval a vyzdvihol V. B., kde počas jazdy ho oboznámili s uložením pokuty
poškodenému a následne V. B., J. Y. a X. G. s L. Z., W. Z. a L. Q. obkľúčili poškodeného, ktorý vystúpil z
vozidla, v ktorom ho dopravili tak, aby tento nemohol utiecť a V. B. začal na poškodeného kričať, že do
druhého dňa chcú 200.000,- Sk (6.638,78 EUR) v eurách, že peniaze chcú za to, že povedal, že robí pre
L., ak ich nedonesie bude zle a dolámu ho a ak udalosť nahlási polícii, „urobia to proti nemu“, následne
poškodeného W. Z. a L. Q. vzali späť do vozidla, kde mu cestou do Senca, kde vystúpil, povedali, že bude
pre neho lepšie, ak zoženie peniaze a potom bude platiť, len za ochranu a takéto veci sa mu už nestanú,

v bode 3)

dňa 26.11.2009 v čase okolo 22.06 h v Bratislave na ul. Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu došlo k
dopravnej nehode tak, že X. G. ako vodič vozidla zn. O. B. vtedy s TEČ: BA XXX RV viedol uvedené
vozidlo po uvedenej ulici v smere do centra mesta, pričom v pravom jazdnom pruhu pred budovou
PKO pri zastávke MHD došlo k stretu uvedeného vozidla s chodcom - poškodeným X. B., nar. XX. XX.
XXXX, ktorý prechádzal mimo priechod pre chodcov na druhú stranu vozovky a následnému odhodeniu
poškodeného do jazdného pruhu pre autobus, kde v dôsledku stretu poškodeného s vozidlom, ktoré
viedol X. G. bol poškodenému X. B. spôsobený otras mozgu, poškodenie stavcov chrbtice, pohmoždenie
pravého predkolenia a odreniny oboch predkolení, v dôsledku čoho bol poškodený prevezený do
nemocnice Ružinov, kde bol v nemocničnom ošetrení od 26.11.2009 do 28.11.2009, pričom X. G. ako
vodič vozidla, ktoré malo účasť na dopravnej nehode po dopravnej nehode z miesta dopravnej nehody

odišiel na neznáme miesto bez splnenia si povinnosti účastníka dopravnej nehody a poskytnutia pomoci
poškodenému X. B.,

v bode 4)

potom ako X. G. v presne nezistený deň roku 2010 pravdepodobne v mesiaci júl zistil, že sa poškodená
Y. W., nar. XX.XX.XXXX nachádza na diskotéke W. v Senci, telefonicky sa spojil s G. W. a požiadal ho,
aj z dôvodu pomsty voči poškodenej, aby zrealizoval fyzický útok na poškodenú Y. W. a to potom čo ho
tento informoval, že poškodená sa nachádza na diskotéke W. v Senci, na základe čoho G. W. zabezpečil,
že v daný deň poškodenú napadol v uvedenom podniku L. W., ktorý k nej pribehol a udrel ju do hlavy
do oblasti ucha, načo poškodená spadla na zem a z miesta činu ušiel o čom následne informoval G.
W. a ten X. G.,

v bode 5)

X. G. sa v období od 10.03.2011 a najmenej do 26.04.2011 opakovane kontaktoval telefonicky na
poškodenú Q. Z., nar. XX.XX.XXXX a požadoval od nej sumu 20.000,-Euro, ktoré mala poškodená
prevziať ako províziu pre tretiu osobu za sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky, ktoré však táto
osoba nevybavila a províziu odmietla vrátiť, následne si X. G. bližšie nezistený deň, pravdepodobne dňa
31.03.2011, s poškodenou Q. Z. dohodol osobné stretnutie vo večerných hodinách na R. ulici v Senci,
kde sa dostavil s doposiaľ nezisteným páchateľom, pričom pri tomto stretnutí požadovali od poškodenej
vrátenie sumy 20.000,-Euro a neznámy páchateľ sa poškodenej Q. Z. vyhrážal, že ak peniaze okamžite
nevráti dá ju zavrieť, že na ňu našije čokoľvek a X. G. poškodenej oznámil, že mu má zavolať a oznámiť
termín dokedy budú peniaze, lebo si to s ňou vybaví inak, potom sa X. G. opakovane telefonicky
kontaktoval na poškodenú, pričom jej uvádzal, že ju donúti podpísať notársku zápisnicu a že chce
peniaze od nej a opätovne si s poškodenou Q. Z. dohodol dňa 09.04.2011 stretnutie v obchodnom centre
Aupark v Bratislave, kde sa dostavil s doposiaľ nezisteným páchateľom a od poškodenej požadovali
finančné prostriedky, pričom X. G. sa poškodenej vyhrážal, že na ňu podá trestné oznámenie a neznámy
páchateľ sa vyhrážal poškodenej, že ju dostane do väzenia a dáva jej dva dni na vrátenie peňazí a
následne sa telefonicky X. G. pokúšal dňa 20.04.2011 dohodnúť si s poškodenou Q. Z. osobné stretnutie
v Senci, kde sa telefonicky poškodenej vyhrážal, že v prípade ak na stretnutie nepríde, tak si ju chytí a
napchá jeho kokot do jej špinavej huby, k stretnutiu však nakoniec nedošlo, pričom následne telefonicky
X. G. oznámil poškodenej, že to zariadi inak a ide podať na ňu trestné oznámenie, čím X. G. s doposiaľ
nezisteným páchateľom nútili poškodenú Q. Z. vyššie opísaným konaním k vydaniu sumy 20.000,-
Euro ako aj k stretnutiam, avšak k vyplateniu finančných prostriedkov zo strany poškodenej páchateľom
nedošlo,

t e d a

v bode 1)

1. obvinený X. G.

bol členom zločineckej skupiny,

v bode 2)

1. obvinený X. G.

iného hrozbou násilia a hrozbou inej ťažkej ujmy nútil poskytnúť plnenie majetkovej povahy pre seba
a pre tretiu osobu za služby vlastné a služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli
vnucoval a spáchal taký čin ako člen nebezpečného zoskupenia - zločineckej skupiny,

v bode 3)

1. obvinený X. G.

ako vodič po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytol osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu
na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak mohol urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného,

v bode 4)

1. obvinený X. G.

zosnoval spáchanie skutku a to z osobitného motívu - pomsty, kde obvinený G. W. na základe požiadavky
obvineného X. G. zabezpečil, že obvinený v čase spáchania skutku mladistvý L. W. sa dopustil fyzicky,
verejne, na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti tým, že napadol iného,

2. obvinený G. W. a 3/ obvinený L. W.

spoločným konaním dvoch osôb sa dopustili výtržnosti fyzicky, verejne a na mieste verejnosti
prístupnom,

v bode 5)

1. obvinený X. G.

spoločným konaním dvoch osôb iného hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy nútili, aby niečo
konal, opomenul alebo trpel, pričom sa pokúsili takým činom spôsobiť inému väčšiu škodu,

č í m s p á c h a l i

v bode 1)

1. obvinený X. G.

zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona,

v bode 2)

1. obvinený X. G.

obzvlášť závažný zločin hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, ods. 5 písm. c) Trestného zákona s
poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona,

v bode 3)

1. obvinený X. G.

prečin neposkytnutia pomoci podľa § 178 Trestného zákona,

v bode 4)

1. obvinený X. G.

prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona, s poukazom na § 140
písm. b) Trestného zákona spáchaný formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. a) Trestného zákona,

2. obvinený G. W. a 3/ obvinený L. W.

prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného
zákona,

v bode 5)

1. obvinený X. G.

zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona z časti v štádiu pokusu podľa §
14 ods. 1 Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona.

Z a t o s a o d s u d z u j ú :

1. Obvinený X. G.:

Podľa § 190 ods. 5 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona, § 36 písm.
l), n), o) Trestného zákona, § 37 písm. h) Trestného zákona, § 41 ods. 2 prvá veta pred bodkočiarkou
Trestného zákona, § 42 ods. 1 Trestného zákona, § 39 ods. 2 písm. d), e), ods. 3 písm. b) Trestného
zákona na súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 8 (osem) rokov.

Podľa § 48 ods. 5 Trestného zákona sa zaraďuje na výkon trestu do Ústavu s minimálnym stupňom
stráženia.

Podľa § 76 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 78 ods. 1 Trestného zákona sa obvinenému ukladá
ochranný dohľad na 2 roky.

Podľa § 42 ods. 2 Trestného zákona súd zrušuje výrok o treste uložený X. G. rozsudkom Okresného
súdu Bratislava 5 zo dňa 16.02.2012, sp. zn. 2T/15/2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 16.02.2012
a to trest odňatia slobody v trvaní 3 rokov s podmienečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu 5
rokov s určením probačného dohľadu počas trvania skúšobnej doby, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na
tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

2. Obvinený G. W.:

Podľa § 364 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 56 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, § 39 ods. 2 písm.
d) Trestného zákona na peňažný trest 300,-€ (tristo Eur).

Podľa § 57 ods. 3 Trestného zákona súd ustanovuje pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol
byť úmyselne zmarený náhradný trest odňatia slobody v trvaní 6 (šesť) mesiacov.

3. Obvinený L. W.:

Podľa § 364 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 114 ods. 1 Trestného zákona, § 39 ods. 2 písm.
d)Trestného zákona na peňažný trest 250,-€ (dvestopäťdesiat Eur).

Podľa § 114 ods. 2 Trestného zákona súd určuje pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť
úmyselne zmarený náhradný trest odňatia slobody v trvaní 6 (šesť) mesiacov.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením vyšetrovateľa Prezídia Policajného zboru, Úradu boja proti organizovanej kriminalite,
Odboru Bratislava spisovej značky ČVS:PPZ-239/BOK-BA-2012 Vš zo dňa 24.09.2012 bolo vznesené
obvinenie X. G. za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296
Trestného zákona a iné, ďalším uznesením Prezídia Policajného zboru, Úradu boja proti organizovanej
kriminalite, Odboru Bratislava ČVS:PPZ-278/BOK-BA-2012 Vš z 25.09.2012 bolo X. G. vznesené
obvinenie za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d) Trestného zákona sčasti v štádiu
pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona.
Ďalším uznesením vyšetrovateľa Prezídia policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúra, Národnej
protizločineckej jednotky, Expozitúra Bratislava sp. zn. ČVS:PPZ-46/NKA-PZ-BA-2012 z 08.01.2013
bolo vznesené obvinenie G. W. a L. W. za prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného
zákona v spolupáchateľstve podľa § 20 Trestného zákona. U všetkých troch obvinených bolo vznesené
obvinenie za skutky spáchané na tom skutkovom základe, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozsudku.

Dňa 18. marca 2013 v Pezinku došlo v zmysle § 232 ods. 3 Trestného poriadku k uzavretiu dohody
o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a obvinenými X. G., spisovej
značky VII/1 Gv 152/12-88, G. W. spisovej značky VII/1 Gv 152/12-84 a L. W. spisovej značky VII/1
Gv 152/12-86.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR podal dňa 18. marca 2013 na Špecializovaný trestný
súd v Pezinku návrh na schválenie dohody o vine a treste.

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica návrh podľa jeho
obsahu a obsahu spisu v zmysle § 331 Trestného poriadku preskúmal, návrh neodmietol a senát konal
o tomto návrhu na verejnom zasadnutí dňa 16. apríla 2013.

Po prednesení návrhu dohody o vine a treste prokurátorom odpovedali všetci traja obvinení na všetky
otázky uvedené v § 333 ods. 3 písm. a) až j) Trestného poriadku, ktorými sa overuje najmä chápanie
zmyslu konania o dohode o vine a treste a jeho následkov, kladne. Strany v konaní vyjadrili súhlasné
stanovisko k úpravám návrhu na schválenie dohody o vine a treste, ktoré im boli prednesené na verejnom
zasadnutí predsedom senátu. Tieto úpravy sa týkali drobných úprav navrhovanej dohody o vine a treste
a nejakým podstatným spôsobom nemenili navrhovanú dohodu o vine a treste. Tým boli splnené všetky
zákonom stanovené podmienky na to, aby súd dohodu o vine a treste mohol schváliť.

Podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to rozsudkom,
ktorý verejne vyhlási. Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania
podľa § 371 ods. 1 písm. c) a ods. 2.

Keďže uzavretú dohodu o vine a treste, tak ako bola predložená a po schválení stranami dohodnutých
úprav, považoval súd za zákonnú, primeranú a spravodlivú, schválil ju v navrhnutom znení tak, ako je
to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie, ani dovolanie okrem

dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku.

Rozsudok nadobudol právoplatnosť vyhlásením dňa 16.04.2013.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.