Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Špecializovaný trestný súd

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Vladimír Peteja

Oblasť právnej úpravy – Trestné právoPoriadok vo verejných veciach

Forma rozhodnutia – Rozsudok

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Špecializovaný trestný súd
Spisová značka: 2T/15/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu: 9515100100
Dátum vydania rozhodnutia: 09. 09. 2015
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Peteja
ECLI: ECLI:SK:SSPK:2015:9515100100.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Špecializovaný trestný súd v Pezinku - samosudca JUDr. Vladimír Peteja na hlavnom pojednávaní,
konanom dňa 9. septembra 2015 v Pezinku, po schválení dohody o vine a treste podľa § 334
ods. 4 Trestného poriadku, uzatvorenej medzi prokurátorkou Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky a L. Š., obžalovaným z prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1, ods.
2 písm. b) Trestného zákona, takto

r o z h o d o l :

obžalovaný L. Š.

nar. XX.XX.XXXX v A., trvalé bydlisko Q. Č.. XXX, okr. A., slobodný, národnosti slovenskej, zamestnaný
ako B. F. N. D. A., P..D..G.. A., t. č. v mieste trvalého bydliska,

j e v i n n ý, že

dňa 11. októbra 2014 v čase medzi 00.20 h až 01.03 h v Bratislave na A. E. Č.. XX pred hlavným
vchodom do zábavného podniku C. potom, čo policajná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru
Bratislava Staré Mesto - Východ v zložení nstržm. L.. J. Y. a U.U.. C. A., obmedzila jeho osobnú slobodu
z dôvodu podozrenia z prechovávania a predaja návykových látok, ponúkol M.. L.. J. Y. slovami: „Za
koľko si ma ochotný pustiť? Dám ti peniaze a k tomu ešte označím človeka, ktorý mi to dal, nech to tu
predávam.“, presne nešpecifikovanú finančnú čiastku za to, aby ho prepustil zo zadržania a neriešil ho
pre prechovávanie a predaj návykových látok, pričom pri osobnej prehliadke bolo uňho nájdené puzdro
s návykovými látkami - 1,177 g sušeného konope s koncentráciou 13% hmotnostných THC a vrecko s
tlakovým uzáverom s väčším množstvom tabliet extázy,

t e d a

inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo ponúkol úplatok a spáchal taký čin
voči verejnému činiteľovi,

č í m s p á c h a l

prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.

Z a t o s a o d s u d z u j e :

Podľa § 333 ods. 2 písm. b) Trestného zákona za použitia § 36 písm. d/, j/, l/ Trestného zákona, § 37
písm. h/ Trestného zákona, § 38 ods. 3 Trestného zákona s poukazom na § 56 ods. 2 Tr. zák. na
peňažný trest vo výške 1.000,- € (tisíc eur).

Podľa § 57 ods. 3 Trestného zákona ustanovuje sa pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť
úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody na 6 (šesť) mesiacov.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 09. septembra 2015 počas prerušeného hlavného pojednávania sa na Úrade špeciálnej prokuratúry
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky uskutočnilo konanie o dohode o vine a treste. Tohto konania
sa zúčastnili obžalovaný L. Š. a prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky. Na základe tohto konania došlo k uzavretiu dohody o vine a treste, ktorá bola
predložená dňa 09. septembra 2015, pod sp. zn.: PK-2T/15/2015 Špecializovanému trestnému súdu v
Pezinku na schválenie.

Samosudca v zmysle § 331 ods. 1 Trestného poriadku preskúmal návrh dohody o vine a treste, a pretože
z jeho strany nedošlo k odmietnutiu tejto dohody, bol určený termín pokračovania v hlavnom pojednávaní
na rozhodnutie o tomto návrhu.

V priebehu hlavného pojednávania konaného dňa 09. septembra 2015 samosudca v zmysle § 333 ods.
3 Trestného poriadku položil obžalovanému otázky, a to, či rozumie podanému návrhu o vine a treste;
či súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný
súdny proces; či rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu; či bol ako obžalovaný
poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť na slobodnú voľbu
obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby; či rozumel podstate konania o návrhu na
dohodu o vine a treste; či rozumie právnej kvalifikácii skutku, ako trestného činu; či bol oboznámený
s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestné činy jemu kladené za vinu; či sa dobrovoľne
priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a treste kvalifikuje ako určitý
trestný čin; či súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v stanovených lehotách sa podriadi výkonu
trestu a ochrannému opatreniu a nahradí škodu v rozsahu dohody a či si uvedomuje, že ak súd prijme
návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne právoplatnosť vyhlásením, nebude
možné proti tomuto rozsudku podať odvolanie.

Obžalovaný L.J. Š. odpovedal osobitne na každú otázku zvlášť, „áno“. Pretože zároveň samosudca
nezistil porušenie procesných predpisov, najmä porušenie práva na obhajobu a taktiež navrhovaná
dohoda o vine a treste nie je zrejme neprimeraná, rozhodol túto dohodu o vine a treste schváliť a
potvrdiť ju rozsudkom tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozsudku. Tento rozsudok nadobudol
právoplatnosť vyhlásením.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371 ods. 1
písm. c) Trestného poriadku.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.