Trestný rozkaz – Majetok ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on

Decision was made at the court Okresný súd Košice I

Judgement was issued by JUDr. Ján Poprocký

Legislation area – Trestné právoMajetok

Judgement form – Trestný rozkaz

Judgement nature – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Source – original document (the link may not work anymore)

Judgement

Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 7T/152/2010
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110011764
Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Poprocký
ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2012:7110011764.1

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd v Košiciach I samosudca JUDr. Ján Poprocký vydáva podľa § 353 ods. 1 Tr. por.

r o z h o d o l :

Obvinený

N. W. , nar. XX.XX.XXXX v J., trvale bytom J., H. č. XX, prechodne bytom J., T. XX,

u z n á v a s a v i n n ý m , ž e

- v Košiciach na ul. Rampovej 4 v priestoroch prevádzky spoločnosti AWM Slovakia, s.r.o., dňa 8.6.2010
prevzal krovinorez zn. Stihl FS 87 v hodnote 319,- EUR, za ktorý zaplatil iba zálohu vo výške 50,-
EUR s tým, že zvyšná suma vo výške 319,- EUR bude uhradená dodatočne na faktúru vedenú na
odberateľa a to spoločnosť M-D-J, spol. s.r.o., Košice, Juhoslovanská 1, avšak na takýto spôsob úhrady
nemal predchádzajúci súhlas majiteľa uvedenej spoločnosti, následne po prevzatí krovinorezu tento
používal pre svoju potrebu, pričom ani po opakovaných telefonických výzvach majiteľa spoločnosti
AWM Slovakia, s.r.o., doposiaľ zvyšnú sumu za krovinorez neuhradil, o čom bol rozhodnutý už v čase
preberania tovaru - krovinorezu, čím takto spôsobil poškodenej strane, spoločnosti AWM Slovakia, s.r.o.
so sídlom v Košiciach na ul. Jantárovej č. 30 škodu vo výške 319,- EUR,

t e d a

- na škodu cudzieho majetku seba obohatil tým, že uviedol niekoho do omylu a spôsobil tak na cudzom
majetku malú škodu,

t ý m s p á c h a l

- prečin podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zákona.
Za to sa
o d s u d z u j e

Podľa § 221 ods. 1 Tr. zákona k trestu odňatia slobody v trvaní 14 (štrnásť) mesiacov.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Tr. zákona súd výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá.

Podľa § 50 ods. 1 Tr. zákona súd určuje skúšobnú dobu v trvaní 3 (troch) rokov.

Podľa § 287 ods. 1 Tr. poriadku súd z a v ä z u j e obvineného, aby poškodenej strane AWM Slovakia,
s.r.o., Jantárová 30, Košice, IČO: 36204391, uhradil škodu vo výške 319,- EUR (tristodevätnásť EUR).

Poučenie:

Proti trestnému rozkazu môže podať odpor do 8 dní odo dňa jeho doručenia obvinený, osoby, ktoré sú
oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, ako aj prokurátor. Odpor sa podáva na súde, ktorý trestný
rozkaz vydal. Poškodený môže podať odpor proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada
škody; ak poškodený podá odpor, trestný rozkaz sa ruší vo výroku o náhrade škody. Samosudca odkáže
uznesením poškodeného na občianske súdne konanie, prípadne na konanie pred iným príslušným
orgánom.

Ak proti trestnému rozkazu podá oprávnená osoba v lehote odpor, samosudca nariadi vo veci hlavné
pojednávanie; pri prejednávaní veci na hlavnom pojednávaní nie je samosudca viazaný právnou
kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu, ani výrokom o ochrannom opatrení obsiahnutými v trestnom
rozkaze. Ak prokurátor predniesol na hlavnom pojednávaní obžalobu, trestný rozkaz sa ruší, inak sa
stane právoplatným a vykonateľným.

Zúčastnená osoba podať odpor proti výroku, ktorým bolo uložené ochranné opatrenie.

Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin uvedený v § 211, môže poškodený vziať súhlas s trestným stíhaním
späť až dovtedy, kým sa trestný rozkaz nedoručí niektorej z osôb uvedených v odseku 1. Späťvzatím
súhlasu sa trestný rozkaz ruší a samosudca trestné stíhanie zastaví.

Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, poškodený, zúčastnená osoba,
ako aj prokurátor sa môžu výslovným vyhlásením vzdať práva podať odpor a okrem poškodeného
môžu výslovným vyhlásením vziať podaný odpor späť, a to až dovtedy, kým prokurátor neprednesie na
hlavnom pojednávaní obžalobu; po tomto vyhlásení už nemôžu odpor podať. Osoba, ktorá je oprávnená
podať v prospech obvineného odvolanie, môže vziať podaný odpor späť len s jeho výslovným súhlasom.

Ak sa v určenej lehote nepodá odpor, stane sa trestný rozkaz právoplatným a vykonateľným.

Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.