Rozsudok – Rozvod ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Žiar nad Hronom

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Kamila Haverlová

Oblasť právnej úpravy – Rodinné právoRozvod

Forma rozhodnutia – Rozsudok

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Okresný súd Žiar n/H
Spisová značka: 10P/148/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6412213988
Dátum vydania rozhodnutia: 09. 01. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Kamila Haverlová
ECLI: ECLI:SK:OSZH:2013:6412213988.1

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Žiar nad Hronom, sudkyňou JUDr. Kamilou Haverlovou, v právnej veci navrhovateľky: K.
K., U.. S., C.. XX.XX.XXXX, bytom S. Š., W.. O. X, proti odporcovi: W. K., C.. XX.XX.XXXX, bytom S.
Š., W.. O. X, o návrhu na rozvod manželstva, takto

r o z h o d o l :

I. Súd manželstvo účastníkov konania K. K., U.. S., C.. XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX a W. K., C..
XX.XX.XXXX, r. č.: XXXXXX/XXXX, uzavreté dňa XX.XX.XXXX pred Mestským národným výborom v
S. Š., zapísané v knihe manželstiev Mestského národného výboru v S. Š., vo zväzku X, ročník XXXX,
na strane XXX, pod poradovým číslom X r o z v á d z a.

II. Žiaden z účastníkov konania n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka K. K., C.. XX.XX.XXXX podala dňa 10.10.2012 (čl. 1 a čl. 2) na Okresný súd v Žiari
nad Hronom návrh na rozvod manželstva, ktoré uzavrela s odporcom dňa XX.XX.XXXX na Mestskom
národnom výbore v S. Š., pričom u obidvoch účastníkov konania sa jedná o prvé manželstvo, z ktorého
pochádza dcéra B., C.. XX.XX.XXXX a syn W., C.. XX.XX.XXXX. Svoj návrh odôvodnila skutočnosťou,
že manželstvo bolo uzatvárané po dvoch rokoch známosti. Spočiatku sa zdalo byť harmonické, postupne
však medzi nimi začali vznikať nezmieriteľné názorové rozdiely a manželské spolužitie prestalo plniť
svoj riadny účel. Odporca sa pripojil k návrhu o rozvod manželstva, i keď nesúhlasil s dôvodmi, ktoré
viedli k rozvratu manželstva účastníkov konania.

Podľa § 23 ods. 1 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, súd môže manželstvo na návrh niektorého z
manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo
nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Keďže v súčasnosti z manželstva nepochádzajú mal. deti, podľa názoru súdu teda nebude ohrozená
ani výchovná funkcia vzťahu, súd preto návrhu na rozvod manželstva, za súhlasu oboch účastníkov
konania, vyhovel.

O náhrade trov konania súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 144 O. s. p.

Na súdnom pojednávaní konanom dňa 09.01.2013 bol rozsudok vyhlásený za prítomnosti účastníkov
konania, ktorí sa vzdali odvolania, súd preto v súlade s ustanovením § 157 ods. 3 O. s. p. v odôvodnení
rozsudku uviedol iba predmet konania a ustanovenia zákona, podľa ktorých rozhodol.

Poučenie:

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu/rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo

dňa jeho doručenia, cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, písomne v 3
vyhotoveniach. Toto právo nemajú účastníci konania, ktorí sa ho po vyhlásení rozhodnutia vzdali
písomne do zápisnice súdu.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo
rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221
ods. 1, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvého
stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie
rozhodujúcich skutočností, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam, doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo
iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z
nesprávneho právneho posúdenia vecí.

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie,

oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu ( z. č. 233/1995 Z. z.
o exekútoroch a exekučnej činnosti); ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny
výkon rozhodnutia.

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia
o rozvode oznámiť úradu, poverenému viesť matriku, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.