JUDr. Erika Borovská

 1. Active chairman at the court Okresný súd Kežmarok, we register 2,005 hearings and 1,637 judgements.
  Note: - poverená plnením úloh predsedu súdu.
 1. The judge has been nominated to function for more than 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 810 days in the period and was assigned on average 29 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 84.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 88
 • Number of Affirmed Decisions – 74

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 447 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 371 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 284 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 76.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 209% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 610 days and on average was assigned 189 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 25
 • Number of confirmed judgements – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 571 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 490 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 87 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 17,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 58,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Mierne znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu.
 • 2013 – 1/Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: zásahy súdov do kontraktačného procesu (dňa 12.11.2013); 2/ Vybrané otázky vecných práv z pohľadu aktuálnej rozhodovacej praxe NS ČR (podujatie JA ČR dňa 17.4. – 19.4.2013)
 • 2012 – Riadenie ľudských zdrojov – súdny manažment Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práces s vnútroštátnou a európskou judikatúrou Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy
 • 2012 – Nápad znížený z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu; 2013 – Mierne znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu.
 • 2012 – Nápad znížený z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – Spory o vlastnícke právo k nehntueľnostiam a kataster nehnuteľností Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy.; 2012 – Riadenie ľudských zdrojov – súdny manažment Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práces s vnútroštátnou a európskou judikatúrou Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy ; 2013 – 1/Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: zásahy súdov do kontraktačného procesu (dňa 12.11.2013); 2/ Vybrané otázky vecných práv z pohľadu aktuálnej rozhodovacej praxe NS ČR (podujatie JA ČR dňa 17.4. – 19.4.2013)
 • 2011 – Spory o vlastnícke právo k nehntueľnostiam a kataster nehnuteľností Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o vyporiadanie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 28662,7 Eur s… Hearing will be held on

 3. Predbežné prejednanie sporu, o určenie priebehu hranice a… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 9 073,84… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1 497,69… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2976.52 EUR s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5231,15 EUR s… Hearing will be held on

 8. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o určenie vlastníckeho… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10907,49 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť závetu Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2 947,32… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2 813,96… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 7226,2 EUR s… Hearing was held on

 4. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o vyporiadanie… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 28662,7 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie priebehu hranice a… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2976.52 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5231,15 EUR s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 19637,07 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2155,68 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.