JUDr. Adriana Konkolovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 4 767 pojednávaní a 3 847 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 28 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Generálny štátny radca Mgr. Katarína Konkolovská, Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Generálny štátny radca Mgr. Katarína Konkolovská, Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie slabé.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 57.08% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 219 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 66.79%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 309 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 185 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 165.02. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 148 nevybavených vecí. Z nich 18.92% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1428 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 117 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 411 – 435. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 170
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 91

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 181,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 127 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 44 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 34,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 133,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1021 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 444 – 466. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 118
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 64

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 207 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 206 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 86 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 41,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 620 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 182 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 73
 • Počet potvrdených odvolaní – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 139 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 144 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 50 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 91,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa je predsedníckou občianskoprávneho grémia, koordinuje činnosť grémia v zmysle § 15 ods. 4 písm.a/až e/ z. č. 757/2004 Z,.z. Sudkyni agenda P s vedľajšími agendami bola podľa rozvrhu práce prideľovaná v 1/2–ine, agenda D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine do 22.10.2013 a potom v 1/10–ine.
 • 2013 – Spolu 5 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: 4. – 5.4.13 – 7.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P" 24.– 25.10.13 – 8.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P" 6.12.13 – pracovná porada – konanie o návrate dieťaťa ( občianskoprávny medzinárodný únos) a o prípadoch n ásledného výkonu rozhodnutia
 • 2012 – od 15. 10.2011 predsedníčka občianskoprávneho grémia, koordinuje činnosť grémia v zmysle § 15 ods.4 písm.a/ až e/ z.č. 757/2004 Z. z. Sudkyni agenda P podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v l/4–ine, agenda D v 1/4–ine , a Er v 1/9–ine.
 • 2012 – 5 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: Pracovné stretnutie sudcov agendy P Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu Medzinárodné právo rodinné
 • 2011 – poslucháč – 2 pracovné dni téma Špecifiká rozhodovania o otázkach detí... ; 2012 – 5 pracovné dni ako poslucháč na seminároch: Pracovné stretnutie sudcov agendy P Odstrániteľné a neodstrániteľné vady návrhu Medzinárodné právo rodinné; 2013 – Spolu 5 pracovných dní ako poslucháč na seminároch: 4. – 5.4.13 – 7.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P" 24.– 25.10.13 – 8.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P" 6.12.13 – pracovná porada – konanie o návrate dieťaťa ( občianskoprávny medzinárodný únos) a o prípadoch n ásledného výkonu rozhodnutia
 • 2011 – poslucháč – 2 pracovné dni téma Špecifiká rozhodovania o otázkach detí...
 • 2011 – od 15. 10.2011 zvolená do funkcie predsedníčky občianskoprávneho grémia, koordinuje činnosť grémia v zmysle § 15 ods.4,písm.a/až e / z. č. 757/2004 Z.z.; 2012 – od 15. 10.2011 predsedníčka občianskoprávneho grémia, koordinuje činnosť grémia v zmysle § 15 ods.4 písm.a/ až e/ z.č. 757/2004 Z. z. Sudkyni agenda P podľa rozvrhu práce bola prideľovaná v l/4–ine, agenda D v 1/4–ine , a Er v 1/9–ine. ; 2013 – Sudkyňa je predsedníckou občianskoprávneho grémia, koordinuje činnosť grémia v zmysle § 15 ods. 4 písm.a/až e/ z. č. 757/2004 Z,.z. Sudkyni agenda P s vedľajšími agendami bola podľa rozvrhu práce prideľovaná v 1/2–ine, agenda D v 1/4–ine a Er v 1/9–ine do 22.10.2013 a potom v 1/10–ine.
 • 2011 – od 15. 10.2011 zvolená do funkcie predsedníčky občianskoprávneho grémia, koordinuje činnosť grémia v zmysle § 15 ods.4,písm.a/až e / z. č. 757/2004 Z.z.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie spôsobilosti na právne… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie na právne úkony Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva - v… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva- úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletých do… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.