Uznesenie – Ochrana osobnosti ,
Potvrdzujúce Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Krajský súd Košice

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Eva Feťková

Oblasť právnej úpravy – Občianske právoOchrana osobnosti

Forma rozhodnutia – Uznesenie

Povaha rozhodnutia – Potvrdzujúce

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 11Co/92/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212224112
Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková
ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7212224112.6

Uznesenie
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Feťkovej a členiek senátu
JUDr. Jarmily Čabaiovej a JUDr. Jarmily Maximovej v spore žalobcov: 1. H. U., Q.. XX.X.XXXX, U. J.
X, X., X. T. U., Q.. XX.X.XXXX, U. J. X, X., proti žalovaným: 1. JUDr. Boris Brondoš, sudca Okresného
súdu Košice I, zastúpený advokátom JUDr. Pavlom Šopákom, so sídlom v Košiciach, Kuzmányho
11, 2. JUDr. Ladislav Bujňák, sudca Okresného súdu Košice I, 3. JUDr. Dana Bystrianska, sudkyňa
Okresného súdu Košice I, 4. JUDr. Jarmila Centková, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 5. Mgr. Zuzana
Čisovská, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 6. JUDr. Miron Čiževský, sudca Okresného súdu Košice I,
7. JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa Okresného súdu Košice I, zastúpená advokátkou JUDr. Adrianou
Dudášovou, sídlo: Kukučínova č. 19, Košice, 8. JUDr. Branislav Gazdag, sudca Okresného súdu Košice
I, 9. JUDr. Ladislav Gábor, sudca Okresného súdu Košice I, 10. Mgr. Miloš Greguš, sudca Okresného
súdu Košice I, 11. JUDr. Emília Guľová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 12. JUDr. Margaréta Jurková
Žoldáková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach, 13. Mgr. Edita Klapáčová, sudkyňa Okresného súdu
Košice I, 14. JUDr. Magdaléna Korčáková, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 15. JUDr. Radoslav
Lacko, sudca Okresného súdu Košice I, zastúpený advokátom JUDr. Pavlom Šopákom, so sídlom v
Košiciach, Kuzmányho 11, 16. JUDr. Alena Mazúrová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 17. JUDr.
Marta Melicherčíková, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 18. JUDr. Jozef Mikluš, sudca Okresného
súdu Košice I, 19. JUDr. Andrej Mitterpák, sudca Okresného súdu Košice I, 20. JUDr. Patrícia Lučanská,
sudkyňa Okresného súdu Košice I, 21. JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková, sudkyňa Okresného súdu
Košice I, 22. Mgr. Gizela Pavelová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 23. JUDr. Ján Poprocký, sudca
Okresného súdu Košice I, 24. JUDr. Janka Pravotiaková, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 25. JUDr.
Lenka Bowker, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 26. JUDr. Zuzana Stolárová, sudkyňa Okresného
súdu Košice I, 27. JUDr. Blažena Szpyrcová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 28. JUDr. Svetlana
Šupová, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 29. JUDr. Július Tóth, sudca Okresného súdu Košice I, 30.
JUDr. Pavel Varga, sudca Okresného súdu Košice I, 31. JUDr. Ildikó Vekrbauerová, sudkyňa Okresného
súdu Košice I, 32. JUDr. Sandra Veľká, sudkyňa Okresného súdu Košice I, 33. JUDr. Mária Žáková,
sudkyňa Okresného súdu Košice I, 34. JUDr. Lýdia Nemešová, sudkyňa Okresného súdu Košice I,
zastúpená advokátom JUDr. Ondrejom Lučivjanským, so sídlom v Košiciach, Murgašova 3, 35. JUDr.
Milan Husťák, sudca Okresného súdu Košice I, 36. JUDr. Iveta Slebodníková, sudkyňa Okresného súdu
Košice I, o ochranu osobnosti, o odvolaní žalobcu v 1. a 2. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice
II z 8. decembra 2018, č. k. 22C/199/2012-545

r o z h o d o l :

I. P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku I. o priznaní žalovaných v 1., 7., 15. a 34. rade proti žalobcom
práva na náhradu trov konania v plnom rozsahu.

II. M e n í uznesenie v I. výroku vo vzťahu žalobcov a žalovanej v 20. rade tak, že n e p r i z n á v a
žalovanej v 20. rade proti žalobcom náhradu trov prvoinštančného konania.

III. N e p r i z n á v a žalovaným v 1., 7., 15. a 34. rade náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením označeným v záhlaví tohto
rozhodnutia rozhodol v tomto znení:
I. Žalobcovia sú povinní nahradiť trovy prvostupňového konania žalovaných v 1., 7., 15., 20. a 34. rade
v plnom rozsahu.
II. Žalovaným v 2,. 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26.,
27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 35. a 36. rade náhradu trov prvostupňového konania nepriznáva.

2. Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia uviedol, že o návrhu žalobcov, ktorí sa domáhali voči žalovaným
(sudcom Okresného súdu Košice I) povinnosti zdržať sa akýchkoľvek konaní vo veci exekúcie sp. n.
Er/60/2001, 0Er/60/2001 vedenom na Okresnom súde Košice I a zároveň povinnosti sudcov Okresného
súdu Košice I JUDr. Ivety Slebodníkovej, JUDr. Andreja Mitterpáka, JUDr. Pavla Vargu, JUDr. Emílie
Guľovej, JUDr. Borisa Brondoša, JUDr. Radoslava Lacka a ďalších, ktorú boli účastní na nezákonnej
exekúcii, zaplatiť žalobcov v 1. a 2. rade škodu vo výške 100.000,- eur, súd prvej inštancie rozhodol
rozsudkom zo dňa 28.6.2016 tak, že žalobu v plnom rozsahu zamietol, konanie voči žalovanému v
10. rade zastavil a vyslovil, že o trovách konania bude rozhodnuté do 30 dní odo dňa právoplatnosti
rozsudku. Uvedený rozsudok súdu prvej inštancie nadobudol právoplatnosť vo veci samej na základe
potvrdzujúceho rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3Co/434/2016 zo dňa 2.11.2017.

3. Súd prvej inštancie o nároku na náhradu trov konania rozhodol s poukázaním na § 255 ods. 1 v
spojení s § 262 ods. 2 a podľa § 257 CSP. Dôvodil, že ohľadom nárokov žalovaných v 1., 7., 15., 20.
a 34. rade rozhodol podľa § 255 ods. 1 CSP z dôvodu, že títo (ako aj ostatní žalovaní) boli v konaní
úspešní v plnom rozsahu. O nároku ostatných žalovaných na náhradu trov konania rozhodol podľa §
257 CSP, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považoval skutočnosť, že títo žalovaní si náhradu
trov konania voči žalobcom neuplatnili.

4. Proti uzneseniu podali odvolanie žalobcovia v 1. a 2. rade. V odvolaní namietajú nezákonnosť a
nesprávnosť rozhodnutia súdu prvej inštancie. Žalobcom nie je zrejmé, z akého dôvodu si žalovaní v
1., 7., 15., 20. a 34. rade uplatnili náhradu trov konania, keďže žalobca v 1. rade poberá len starobný
dôchodok vo výške 220 eur a žalobkyňa v 2. rade poberá nemocenské dávky vo výške 160,- eur.
Má za to, že v danom prípade súd dané dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by žalovaným
v 1., 7., 15., 20. a 34. rade nemala byť priznaná náhrada trov prvoinštančného konania. Záverom
žalobca v 1. rade poukázal na skutočnosť, že bol voči nemu dňa 3.9.2018 vyhlásený konkurz a
konanie je vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 9OdK/74/2018 a preto mal sudca súdu
prvej inštancie túto skutočnosť zohľadniť vo svojom rozhodnutí a komunikovať so správcom konkurznej
podstaty BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s..

5. Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací po preskúmaní podmienok prípustnosti odvolania prejednal
vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 CSP a contrario), preskúmal napadnuté
uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 379 a § 380 CSP
a dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvej inštancie je v časti vecne správne a v časti je potrebné
ho zmeniť.

6. Súd prvej inštancie I. výrokom napadnutého uznesenia, teda v časti napadnutom odvolaním,
priznal žalovaným v 1., 7., 15., 20. a 34. náhradu trov prvoinštančného konania podľa § 255 ods. 1
CSP argumentujúc tým, že boli v konaní plne úspešní a zároveň si uplatnili náhradu trov konania,
predstavujúcu trovy právneho zastúpenia advokátom v konaní.

7. Odvolací súd s uvedeným právnym záverom s súdu prvej inštancie súhlasí, že úspešným žalovaným,
ktorí boli v konaní zastúpení advokátom a náhradu trov konania si aj uplatnili, táto náhrada patrí.
Žalovaná v 20. rade v konaní zastúpená advokátom nebola a iné preukázateľné trovy konania jej
nevznikli.

8. Vzhľadom na vyššie zistenú skutočnosť, odvolací súd podľa § 387 CSP potvrdil uznesenie súdu prvej
inštancie v I. výroku, o priznaní práva na náhradu trov konania žalovaným v 1., 7., 15. a 34. rade proti
žalobcom v plnom rozsahu.

9. V ostatnej časti uznesenie v I. výroku zmenil vo vzťahu žalobcov a žalovanej v 20. rade tak, že
žalovanej v 20. rade nepriznal proti žalobcom náhradu trov prvoinštančného konania.

10. Záverom odvolací súd len poznamenáva, že rozsudok vo veci samej nadobudol právoplatnosť
10.02.2018 a predmetom tohto konania že sú len procesné rozhodnutie o trovách konania strán sporu.

11. O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 255 ods. 1 CSP tak, že úspešným žalovaným
v 1., 7., 15. a 34. rade náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, nakoľko im žiadne preukázateľné
trovy v odvolacom konaní nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa
konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný
zástupca alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo
rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej
otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti
uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy;
na príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany
neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia
dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby
na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1,2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu
oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie,
lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je

podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427
ods. 1,2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské
právnické vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený
osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa
predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a
ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
(§ 429 ods. 2 CSP).

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
dovolania (§ 430 CSP).

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.