JUDr. Slávka Garančovská

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Mestský súd Košice, evidujeme 1 188 pojednávaní a 3 525 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 19 rokmi.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie podpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z obchodnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z obchodnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 64.80% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 179 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 82.06%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 545 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 183 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 231.867. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 269 nevybavených vecí. Z nich 68.40% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 765 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 9 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 634 – 638. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 39
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 21

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 492,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 255 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 151 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 59,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 81,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 290 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 41,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 17
 • Počet potvrdených odvolaní – 7

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 22.5.2012(lSprR/22/2012) s účinnosťou od 1.6.2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí v agendách registra K a R. Opatrením predsedu súdu zo dňa 21.6.2012( 1SprR/28/2012) olo pozastavené prideľovanie vecí registra Cb, CbPv, Cbcud, Cbr,Cbi,Zm, CbZm,Rob.
 • 2012 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 22.5.2012(lSprR/22/2012) s účinnosťou od 1.6.2012 bolo pozastavené prideľovanie vecí v agendách registra K a R. Opatrením predsedu súdu zo dňa 21.6.2012( 1SprR/28/2012) olo pozastavené prideľovanie vecí registra Cb, CbPv, Cbcud, Cbr,Cbi,Zm, CbZm,Rob.
 • 2011 – 21.–22.2.2011 Zmenkové a šekové právo 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 Prehľad aktuál. judik. v oblasti obchodného práva. 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie 17.–18.10.2011 Nekalá súťaž, aplik. problémy.
 • 2011 – 21.–22.2.2011 Zmenkové a šekové právo 27.5.2011 Obchodné záväzkové vzťahy 27.–28.6.2011 Prehľad aktuál. judik. v oblasti obchodného práva. 21.–22.11.2011 Konkurz a konkurzné konanie 17.–18.10.2011 Nekalá súťaž, aplik. problémy.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zapísaného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 46414,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 191,86 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky v… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zapísaného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2547,98 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.