Uznesenie ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Košice okolie

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Eva Kerecmanová

Forma rozhodnutia – Uznesenie

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Okresný súd Košice okolie
Spisová značka: 7Csp/45/2022
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7522209746
Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kerecmanová
ECLI: ECLI:SK:OSKE3:2023:7522209746.2

Uznesenie
Okresný súd Košice - okolie v spore žalobkyne Intrum Slovakia s.r.o., so sídlom Mýtna 48, Bratislava,
IČO: 35 831 154 zastúpenej JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom, so sídlom Mýtna 48, Bratislava proti
žalovanej K. H., nar. XX.X.XXXX, bytom N. XX/XXX, Valaliky, v konaní o zaplatenie 6.662,87 eura s
príslušenstvom

r o z h o d o l :

I. Konanie z a s t a v u j e .

II. Žalobkyňa n e m á nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

1. Žalobou podanou na Okresnom súde Košice - okolie 29.11.2022 (ďalej len „súd“)
sa pôvodná žalobkyňa Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., domáhala voči
žalovanej zaplatenia sumy 6.662,87 eura s príslušenstvom titulom zmluvy o vydaní a používaní kreditnej
platobnej karty VÚB, a.s. uzatvorenej medzi stranami sporu 9.2.2006. Na výzvu súdu pôvodná žalobkyňa
30.12.2022 zaplatila súdny poplatok zo žaloby vo výške 329,50 eura.

2. Uznesením sp. zn. 7Csp/45/2022-69 zo 17.2.2023 súd pripustil, aby do konania na
miesto pôvodnej žalobkyne vstúpila spoločnosť Intrum Slovakia s.r.o., so sídlom Mýtna 48, Bratislava,
IČO: 35 831 154.

3. Výzvou zo 17.2.2023 sp. zn. 7Csp/45/2022-68 súd podľa § 150 ods. 2 CSP vyzval
žalobkyňu na doplnenie skutkových tvrdení uvedených v žalobe.

4. Písomným podaním doručeným súdu 14.3.2023 žalobkyňa zobrala žalobu v celom rozsahu späť s
tým, že náhradu trov konania si voči žalovanej neuplatňuje. Späťvzatie žaloby žalobkyňa neodôvodnila.
Žaloba bola vzatá späť pred jej doručením žalovanej.

5. Podľa § 144 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení
(ďalej len „CSP“) žalobca môže vziať žalobu späť.

6. Podľa § 145 ods. 1 CSP ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví.

7. Žalobkyňa zobrala žalobu v celom rozsahu späť, preto súd podľa vyššie citovaného ust. § 145 ods.
1 CSP konanie zastavil.

8. Podľa § 256 ods. 1 CSP ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná
náhradu trov konania protistrane.

9. Podľa § 262 ods. 1 CSP o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu

súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

10. Späťvzatie žaloby žalobkyňa neodôvodnila. Zastavenie konania späťvzatím žaloby
tak procesne zavinila žalobkyňa, a preto nárok na náhradu trov konania podľa cit. § 256 ods. 1 CSP
nemá.

11. O vrátení súdneho poplatku zo žaloby, po jeho zákonnom krátení, bude rozhodnuté, s poukazom na
ust. § 14 ods. 4 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom
znení, samostatným uznesením vydaným vyšším súdnym úradníkom po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie strana sporu, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie
vydané, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresnom súde Košice - okolie, písomne, v troch
vyhotoveniach (§ 355 ods. 2, § 357 písm. a), m), § 359, § 362 ods. 1 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania, t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpisu a spisovej značky konania (§ 127 ods. 1, 2 CSP) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje
za nesprávne /odvolacie dôvody/ a čoho sa odvolateľ domáha /odvolací návrh / (§ 363 CSP) .

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodol vylúčený sudca alebo neprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhod- nutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (365 ods. 1 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť a odvolacie dôvody a dôkazy na ich
preukázanie meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364, 365 ods. 3 CSP).

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.