JUDr. Juraj Šteffel

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 2 482 pojednávaní a 4 902 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1058 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 238 – 261. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 57

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 176 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 282 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 146 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 51,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 198,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 640 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 220 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 40,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 37
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 463 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 532 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 104 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 17,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 68,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 607 – 613. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2013 – 1/ Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu (dňa 12.11.2013); 2/ Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (dňa 20.6. – 21.6.2013); 3/ Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky (dňa 13.5. – 14.5.2013); 4/ Európske rodinné právo (dňa 29.4. – 30.4.2013); 5/ Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností (dňa 22.4. – 23.4.2013); 6/ Európsky platobný rozkaz a európske konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predpisy EÚ (dňa 15.4. – 16.4.2013); 7/ Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných (dňa 21.3. – 22.3.2013)
 • 2012 – Nie je znížený nápad; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2012 – Nie je znížený nápad
 • 2012 – I. Určenie medzinárodne príslušného súdu Brusel I. II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky Rím I., II. Európske a medzinárodné právo súkromné Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práces s vnútroštátnou a európskou judikatúrou Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií
 • 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ podľa osobitných dohovorov Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností ; 2012 – I. Určenie medzinárodne príslušného súdu Brusel I. II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky Rím I., II. Európske a medzinárodné právo súkromné Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť Judikatúra a právna argumentácia – praktické a teoretické aspekty práces s vnútroštátnou a európskou judikatúrou Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií; 2013 – 1/ Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu (dňa 12.11.2013); 2/ Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (dňa 20.6. – 21.6.2013); 3/ Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky (dňa 13.5. – 14.5.2013); 4/ Európske rodinné právo (dňa 29.4. – 30.4.2013); 5/ Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností (dňa 22.4. – 23.4.2013); 6/ Európsky platobný rozkaz a európske konanie s nízkou hodnotou sporu a ďalšie predpisy EÚ (dňa 15.4. – 16.4.2013); 7/ Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných (dňa 21.3. – 22.3.2013)
 • 2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi Zákonník práce so zameraním na aplikačné problémy Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ podľa osobitných dohovorov Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok pre uznanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o urč.neplat. zmluvy o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 19 680,82 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Predbežné prejednanie sporu, primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 2416,27 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5696,25 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, N Á V R H na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3161,34 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, O úhradu nemajetkovej ujmy za… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o 10 533,54 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 193,38 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4234,91 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.