JUDr. Eva Cvengová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 1 pojednávanie a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna predseda na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 635 pojednávaní a 719 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 674 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 105 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 17
 • Počet potvrdených odvolaní – 10

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 445 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 128 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 35 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 20,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 44,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402. – 415. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Zníženie nápadu u sudkyne z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu od 01.07.2012 – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – Rozhodnutie MS SR č.16136/2012/23, zo dňa 27.06.2012.
 • 2013 – 22.04.2013–23.04.2013 – seminár (2 dni) "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"; 28.11.2013–29.11.2013 – seminár (2 dni) "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky"
 • 2012 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu. – funkcia predsedu Okresného súdu Brezno – do 31.03.2012; – poverená plnením úloh predsedu súdu – od 01.04.2012; – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – od 01.07.2012 (rozhodnutie MS SR č. 16136/2012/41/23, zo dňa 27.06.2012)
 • 2012 – 17.09.2012–18.09.2012 – seminár (2 dni) "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"
 • 2011 – Účasť na 4 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.; 2012 – 17.09.2012–18.09.2012 – seminár (2 dni) "Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť"; 2013 – 22.04.2013–23.04.2013 – seminár (2 dni) "Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností"; 28.11.2013–29.11.2013 – seminár (2 dni) "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky"
 • 2011 – Účasť na 4 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.
 • 2011 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu.; 2012 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu. – funkcia predsedu Okresného súdu Brezno – do 31.03.2012; – poverená plnením úloh predsedu súdu – od 01.04.2012; – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – od 01.07.2012 (rozhodnutie MS SR č. 16136/2012/41/23, zo dňa 27.06.2012); 2013 – Zníženie nápadu u sudkyne z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu od 01.07.2012 – vymenovanie do funkcie predsedu Okresného súdu Brezno – Rozhodnutie MS SR č.16136/2012/23, zo dňa 27.06.2012.
 • 2011 – Zníženie nápadu u sudcu z dôvodu výkonu funkcie predsedníčky okresného súdu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 39 449,10 Eur s prísl . Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie spoločného nájmu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie výchovného opatrenia + NO Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie predbežného opatrenia +… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, odvolanie voči rozhodnutiu DK Not. komory… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Eva Cvengová
  Navrhovateľ – JUDr. Michal Capek
  Odporca – Disciplinárna komisia Notárskej komory SR a spol.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 515,74 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného pre plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1553,52 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 202,42 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 70,70 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 70,70 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, podľa § 348 ods.1 písm.d Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Eva Cvengová
  Obžalovaný – Ladislav Anderko
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.