Uznesenie ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Košice okolie

Rozhodutie vydal sudca JUDr. Eva Kerecmanová

Forma rozhodnutia – Uznesenie

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Rozhodnutie

Súd: Okresný súd Košice okolie
Spisová značka: 8C/176/2009
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7509217235
Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2023
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kerecmanová
ECLI: ECLI:SK:OSKE3:2023:7509217235.8

Uznesenie
Okresný súd Košice - okolie v spore žalobcov: 1. D. U., nar. X.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX,
1. D. U.Á., nar. X.X.XXX0, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 2. Ján V., nar. 1.X.XXXX, bytom Trebišov, V.
XXXX/XX-XX, 3. R. V., nar. X.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 4. Alena U., nar. XX.X.XXXX,
bytom Trebišov, V. XXXX/XX-X, 5. U. U., nar. X.XX.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-1, 6. U. U., nar.
XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-X, 7. L. G., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-X,
8. Ľ. X., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-X, 9. R. X.Í., nar. 16.X.XXXX, bytom Trebišov,
V. XXXX/XX-X, 10. U. Š., nar. 31.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-X, 11. M. Š., nar. X.X.XXXX,
bytom Trebišov, V. XXXX/XX-X, 12. G. M., nar. 3.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-X, 13. U. M.,
nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-X, 14. P. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/
XX-XX, 15. M. F., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 16. Š.Z. F., nar. 1.X.XXXX, bytom
Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 17. U. F., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 18. U. F., nar.
X.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-13, 19. U. V., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-
XX, 20. Ľ. B., nar. X.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 21. X. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 22. Marek D.H., nar. 5.7.1984, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 23. P. Y.,
nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 24. W. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/
XX-XX, 25. U. U., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 26. U. U.Á., nar. 9.X.XXXX, bytom
Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 27. Z. X., nar. X.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 28. Jana X., nar.
XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, XX. U. U., nar. X.X.XXXX, bytom Z., V. XXXX/XX-XX, 30.
W. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 31. U. T., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V.
XXXX/XX-XX, 32. U. P., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 33. E. U.E., nar. X.X.XXXX,
bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 34. U. U., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 35. L. P.,
nar. 19.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 36. R. P., nar. 8.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/
XX-XX, 37. X. Š.C., nar. XX.XX.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 38. R. Š., nar. 5.X.XXXX, bytom
Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 39. W. V., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-30, 40. P. V., nar.
XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 41. U.Á. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/
XX-XX, 42. U. F., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 43. U. F., nar. X.X.XXXX, bytom
Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 44. D. M., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 45. L. G., nar.
X.XX.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 46. Ján U.n, nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/
XX-XX, 47. P. U., nar. X.XX.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 48. Y. U., nar. XX.X.XXXX, bytom
Trebišov, V. XXXX/XX-40, 49. W. U., nar. XX.X.XXXX, bytom Trebišov, V. XXXX/XX-XX, 50. Š. M. - AV-
Elektronik, Trebišov, V. XXXX/XX, zastúpených Bytovým podnikom Trebišov, s.r.o., so sídlom Puškinova
18, Trebišov, IČO: 36175706 proti žalovanej EURO - ANRIL AUTO PREDAJ s.r.o., v konkurze, so sídlom
Družstevná pri Hornáde II/345, IČO: 31732411, v konaní o zaplatenie 6.593,70 eura s príslušenstvom

r o z h o d o l :

I. Konanie z a s t a v u j e .

II. Stranám sporu náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

1. Žalobou podanou na Okresnom súde Košice - okolie (ďalej aj „súd“) sa žalobcovia ako vlastníci bytov
a nebytových priestorov bytového domu domáhali, aby súd uložil spoločnosti EURO - ANRIL AUTO
PREDAJ s.r.o., IČO: 31732411 ako žalovanej 1/ a spoločnosti KOMPRADOR, spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice, IČO: 17079721 ako žalovanej 2/ povinnosť zaplatiť im sumu 6.593,70 eura s
príslušenstvom titulom dlžných preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv za obdobie 1/2007 -
9/2009 spojených s užívaním bytov č. 4, X, X, X, XX, XX, XX, XX, XX, XX a X9 v bytovom dome súp.
č. XXXX, v Trebišove, na ul. V. a nahradiť im trovy konania. Uznesením súdu sp. zn. 8C/176/2009
z 25.5.2011, právoplatným 12.7.2011 bolo konanie prerušené do právoplatného skončenia konania
vedeného súdom pod sp. zn. 15C/170/2006.

2. Žalovaná 2/ KOMPRADOR, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice bola zrušená od 16.3.2021
rozhodnutím Okresného súdu Košice I o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 1 písm. b)
Obchodného zákonníka v spojení s § 309 ods. 1 CMP a na základe uznesenia Okresného súdu Košice
I sp. zn. 28CbR/62/2020-27 z 4.4.2022 vymazaná z obchodného registra dňom 21.4.2022, zanikla bez
právneho nástupcu, preto súd uznesením z 10.1.2023 sp. zn. 8C/176/2009-335, právoplatným 8.2.2023
zastavil konanie voči žalovanej 2/ podľa § 64 CSP.

3. Na majetok žalovanej 1/ EURO - ANRIL AUTO PREDAJ s.r.o. ( ďalej len žalovaná) bol počas konania
uznesením Okresného súdu Košice I z 30.12.2019 sp. zn. 30K/13/2019 vyhlásený konkurz. Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 3/2020 z 7.1.2020 a nadobudlo právoplatnosť
8.1.2020. Prvá schôdza veriteľov sa konala 29.5.2020 (správa Okresného súdu Košice I z 5.8.2022).

4. Súd výzvou z 10.1.2023 vyzval správcu konkurznej podstaty úpadcu - žalovanej KRÁLIK &
PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie so sídlom Floriánska 19, Košice (ďalej aj „správca“),
ustanoveného Okresným súdom Košice I uznesením sp. zn. 30K/13/2019-360 z 2.6.2020 (výpis
žalovanej z obchodného registra) a žalovanú na podanie návrhu na pokračovanie v konaní podľa § 47
ods. 4 druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov v lehote
30 dní od doručenia výzvy. Správca oznámil súdu písomným podaním z 18.1.2023, že nesúhlasí s
pokračovaním v konaní, nakoľko nároky žalobcov mali byť v konaní uplatnené prihláškami pohľadávok.
Žalovaná v stanovenej lehote návrh na pokračovanie v konaní nepodala.

5. Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 1.1.2019
(ďalej len „ZKR“), ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne
a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Lehoty v týchto
konaniach ustanovené alebo určené počas prerušenia týchto konaní neplynú. Na účastníkov konania,
ktorí vystupujú na strane úpadcu, prerušenie konania pôsobí, len ak ide o nerozlučné spoločenstvo alebo
o intervenciu.

6. Podľa § 47 ods. 4 ZKR v konaniach prerušených podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh správcu;
správca sa podaním návrhu na pokračovanie v konaní stáva účastníkom konania namiesto úpadcu. Ak
návrh na pokračovanie v konaní nie je podaný do konca prvej schôdze veriteľov, súd vyzve správcu a
dlžníka, prípadne nerozlučných spoločníkov na strane dlžníka na jeho podanie v lehote nie kratšej ako
30 dní. Ak správca v určenej lehote nevyjadrí s pokračovaním v konaní súhlas, súd pokračuje v konaní s
dlžníkom, ak pokračovanie v konaní v určenej lehote navrhne dlžník alebo prípadní nerozluční spoločníci
dlžníka. Nepodanie návrhu na pokračovanie v konaní v určenej lehote má účinky späťvzatia žaloby.

7. Podľa § 206j ZKR (Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1.1.2020) konania začaté a
právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra
2019. Ustanovenie § 47 ods. 4 druhej až štvrtej vety sa použije aj v konkurzoch vyhlásených pred 1.
januárom 2020.

8. Účinky späťvzatia žaloby nastávajú bez ohľadu na to, či úpadca je v procesnom postavení žalobcu
alebo žalovaného. Ak je úpadca v procesnom postavení žalovaného, k zastaveniu konania tak dochádza
proti vôli žalobcu. Pretože v tomto prípade nie je žaloba vzatá späť, ale nastávajú len účinky späťvzatia,
zastaveniu konania nemôže zabrániť druhá sporová strana.

9. Vzhľadom k tej skutočnosti, že po začatí konania bol 7.1.2020 vyhlásený konkurzu na majetok
žalovanej, súdne konanie v prejednávanej veci, týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý

patril úpadcovi - žalovanej, sa prerušilo podľa vyššie cit. ust. § 47 ods. 1 ZKR ex lege (zo zákona). Keďže
správca nepodal do konca prvej schôdze veriteľov, ktorá sa konala 29.5.2020, návrh na pokračovanie v
konaní, súd podľa ust. § 47 ods. 4 druhá veta ZKR vyzval správcu a žalovanú ako dlžníka - úpadcu na
jeho podanie v lehote 30 dní od doručenia výzvy. Nakoľko v poskytnutej lehote správca vyslovil nesúhlas
s pokračovaním konania a žalovaná ako dlžník - úpadca nepodala návrh na pokračovanie v konaní,
nastali účinky späťvzatia žaloby podľa cit. ust. § 47 ods. 4 štvrtej vety ZKR, a preto súd zastavil konanie
podľa § 145 ods. 1 CSP, tak ako je uvedené vo výroku I. tohto uznesenia.

10. Podľa § 256 ods. 1 CSP ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov
konania protistrane.

11. Podľa § 257 CSP výnimočne súd neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné
osobitného zreteľa.

12. Podľa § 262 ods. 1 CSP o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí,
ktorým sa konanie končí.

13. Zastavenie konania procesne zavinila žalovaná nepodaním návrhu na pokračovanie v konaní.
Náhrada trov by tak patrila žalobcom ( § 256 ods. 1 CSP). Skutočnosť, že na majetok žalovanej
je vyhlásený konkurz, žalovaná ako dlžník - úpadca využila zákonnú možnosť nepodať návrh na
pokračovanie v súdnom konaní, v konaní nenavrhol pokračovať ani správca konkurznej podstaty
žalovanej, žalobcovia mali možnosť uplatniť si svoju pohľadávku voči žalovanej prihláškou u správcu
v konkurznom konaní, súd vyhodnotil ako dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré žalobcom voči
žalovanej náhradu trov konania výnimočne nepriznal podľa vyššie citovaného ust. § 257 CSP, tak ako
je uvedené vo výroku II. tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie strana sporu, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie
vydané, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresnom súde Košice - okolie, písomne, v troch
vyhotoveniach (§ 355 ods. 2, § 357 písm. a), m), § 359, § 362 ods. 1 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania, t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpisu a spisovej značky konania (§ 127 ods. 1, 2 CSP) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje
za nesprávne /odvolacie dôvody/ a čoho sa odvolateľ domáha /odvolací návrh/ (§ 363 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodol vylúčený sudca alebo neprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. (365 ods. 1 CSP)
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť a odvolacie dôvody a dôkazy na ich
preukázanie meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364, 365 ods. 3 CSP).

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.