Mgr. Ivan Kubínyi

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 421 pojednávaní a 724 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 187 pojednávaní a 523 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. júla 2013 do 30. júna 2015 je dočasne pridelený na KS v Trenčíne.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 507 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 207 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených odvolaní – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 103,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Semináre – školenia : 4 semináre – 8 dní : Kúpna zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch...21.–22.3.2013, Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo...13.–14.6.2013; Spotrebiteľské úvery, neprij.zmluvné podm. 28.–29.11.13, celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013.
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 3 semináre t.j. 5 dní: Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty (05.12.2012); Výklad právnych úkonov a následky ich vád (s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa), seminár v rámci projektu APVV (12.–13.11.2012); Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (23.–24.02.2012).
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 9 dní: Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (21.–22.2.2011), Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa, určovanie výživného na maloleté dieťa (21.4.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva (27.–28.6.2011), Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských (5.–6.9.2011), Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra (10.–11.11.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 3 semináre t.j. 5 dní: Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty (05.12.2012); Výklad právnych úkonov a následky ich vád (s osobitným akcentom na ochranu spotrebiteľa), seminár v rámci projektu APVV (12.–13.11.2012); Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (23.–24.02.2012). ; 2013 – Semináre – školenia : 4 semináre – 8 dní : Kúpna zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch...21.–22.3.2013, Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo...13.–14.6.2013; Spotrebiteľské úvery, neprij.zmluvné podm. 28.–29.11.13, celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013.
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 5 seminárov, t.j. 9 dní: Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku (21.–22.2.2011), Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa, určovanie výživného na maloleté dieťa (21.4.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti obchodného práva (27.–28.6.2011), Aplikácia nariadenia č. 2201/2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach manželských (5.–6.9.2011), Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy, nová judikatúra (10.–11.11.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na začatie konania VO… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie plotu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že nie je oprávnený… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.